Nyt fra Kommunalbestyrelsen august 2016Budgetopfølgning

Samlet set viser budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 et driftsoverskud på knap 46 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

”Budgetopfølgningen er tilfredsstillende. Hovedårsagerne til det forbedrede resultat er, at indtægterne i forhold til det korrigerede budget er steget 5,0 mio. kr., og at udgifterne forventes at blive 6,7 mio. kr. højere mens renteudgifterne er 6,4 mio. kr. lavere end budgetteret”, siger Borgmester Mogens Gade.

Trods et driftsoverskud, er det forventede resultatet 7,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dette giver anledning til, at der såvel administrativt som politisk fortsat er skarpt fokus på at nå et resultat, der svarer til det oprindeligt budgetterede.

I budgetopfølgningen er der imidlertid ikke taget hensyn til forventede overførsler fra 2016 til 2017 – såfremt de ligger på et niveau svarende til overførslen fra 2015 til 2016 vil driftsresultatet stort set svare til det oprindeligt budgetterede.

Anlægsudgifter på det skattefinansierede område og på affaldsområdet svarer samlet set stort set til det korrigerede budget. Så på bundlinjen er den forventede likviditetsvirkning forbedret med godt 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Likviditetsvirkningen er dog på grund af øgede anlægsudgifter forringet med godt 30 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til likviditetsvirkningen af budgetopfølgningen er afgørende at være opmærksom på, at forventede merindtægter på jordsalg mv. på 18-20 mio. kr. ikke er indregnet, dette afventer til næste budgetopfølgning.

I den samlede budgetopfølgning vil der fortsat såvel politisk som administrativt være skarp fokus på budgetoverholdelsen på de enkelte driftsområder.

Flere almene boliger i Aabybro

For et år siden traf Økonomiudvalget en principbeslutning om at udbygge antallet af almene boliger i Aabybro – herunder Skovparken, Grønnegade/Elmevej og Aabybro midtby etape II. Med godkendelse af lokalplan 27-018 i april 2016 er plangrundlaget for etablering af projektet ved Grønnegade/Elmevej på plads.

Kommunen ønsker at opføre 26 boliger på 102,5 m2 – i alt 2.665 m2. Halvdelen af boligerne opføres som treværelses boliger og halvdelen som fire-værelses boliger. Alle boliger opføres i to etager.

Boligerne skal placeres på Elmevej, hvor Aabybro Bibliotek og den tidligere SFO-bygning overfor Aabybro skole i dag ligger. Salget og igangsætning af byggeriet kan tidligst ske, når biblioteket er flyttet til de lokaler på den anden side at Kattedamsvej. Flytningen forventes at ske senest 1. marts 2017.

Nørresundby Boligselskab har afgivet et købstilbud på 6.970.000 kr. Nørresundby Boligselskab ønsker formentlig at gennemføre licitation på projektet i sidste kvartal af 2016.

Den samlede anskaffelsessum for de 26 boliger er 51.621.000 kr. inkl. moms.

Grundudgifter

8.170.000 kr.

Entrepriseudgifter

36.051.000 kr.

Omkostninger

6.624.000 kr.

Gebyr m.v.

776.000 kr.

 

Anskaffelsessummen finansieres ved

Kommunal grundkapital

5.162.000 kr.

Beboerindskud

1.032.000 kr.

Støttede lån

45.426.000 kr.

 

Den kommunale grundkapital på 5.162.000 kr. skal indbetales til Landsbyggefonden.

Udover at betale den kommunale grundkapital skal kommunen efter Lov om almene boliger stille garanti for den del af lånet, der på tidspunkt for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien.

Huslejepriser

Den beregnede husleje er opgjort til 886,28 kr./m2/årligt ekskl. forbrugsafgifter. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 7.575 kr. pr. måned for de 102,5 m2.

 

Forslag til lokalplan på Gjøl med kommende byggeri af almene boliger

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at sende lokalplan 20-005 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 30 i høring. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre et fortsat varieret boligudbud i Gjøl By. Det nye boligområde som lokalplanen åbner for, vil komme til at bestå af tæt-lave (sammenhængende boligbebyggelse) og åben lave boliger (parcelhuse). Lokalplanen giver konkret mulighed for otte tæt-lave boliger og fem åben-lave boliger.

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder: Delområde I og II, der begge kan anvendes til boligbebyggelse.

Delområde I

Delområde I giver mulighed for, at boligerne etableres som tæt-lave boligbebyggelser i to etager. Dette delområde kan bebygges med energieffektiv bebyggelse, der opfylder bygningsklasse 2020 efter Bygningsreglement 2015 eller som en passivhus bygningsklasse.

Delområde I får vejadgang fra Birkumvænge. I Delområde I etableres desuden parkeringsfaciliteter for delområdets beboere. Parkeringspladsen etableres i en fast belægning, evt. som græsarmeringssten for at skabe mulighed for lokal nedsivning af regnvand.

Delområde II

For dette delområde giver lokalplanen mulighed for at etablere åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse.Bebygges Delområde II ikke, kan delområdet forsat anvendes til rekreative formål.

Vejadgang til Delområde II sker fra Isbakkevej.

 

 

 

 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000