Livets gang i kommunalbestyrelsen 1. kvartal 2015

Jammerbugt Kommunes kommunalbestyrelse har taget mange vigtige beslutninger i det første kvartal. Der er blandt andet frigivet penge til energibesparende foranstaltninger/vedligehold af kommunale bygninger, pulje til landsbyfornyelse, Blokhus Bæk projektet er skudt i gang og en masterplan for Fjerritslev er vedtaget. Læs her, hvad der er sket og sker i Jammerbugt Kommune.

Et slag for klimaet

Jammerbugt Kommune er klimakommune. Den 9. oktober 2009 underskrev borgmester Mogens Gade en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen. Kommunen leverer fine CO2 regnskaber og vi kan spare endnu mere på energi og el, hvis vi fortsat vedligeholder de kommunale bygninger og laver energibesparende foranstaltninger og energimærkninger og energioptimeringer.

Derfor har Kommunalbestyrelsen i budgettet for 2015 afsat 2,4 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, og 1 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i alt bliver det til 3,4 mio. kr. Ved udgangen af 2015 forventes Jammerbugt Kommune at have gennemført energibesparende foranstaltninger med en forventet besparelse på ca. 600.000 kr.

Penge til asfaltarbejde

I Jammerbugt Kommune er der ca. 1000 km kommunale veje. På anlægsbudgettet er der frigivet 4,8 mio. kr. til asfaltarbejde i 2015. Midlerne skal bruges til vedligeholdelse af kommunens asfaltveje. Hvis borgerne oplever huller i vejene eller andet, er de meget velkomne til at bruge selvbetjeningsløsningen "Rapport fra stedet"  til at indberette hullerne, så den kommunale forvaltning får besked og asfaltfirmaerne kan "rykke ud".

En brusende Blokhus Bæk

Der er fuld gang i anlægsarbejdet ved Blokhus Bæk, og der er indvielse af bækken den 19. juni - lige inden turistsæsonen går i gang. Tilbage i januar frigav kommunalbestyrelsen i alt ca. 6 mio. kroner til projektet, der handler om to ting: renovering af området op mod Blokhus by og en sikring i forhold til oversvømmelse ved kommende kraftige regnskyl.

Åben bæk for publikum
Formålet med Blokhus Bæk-projektet er i samarbejde med Realdania at gøre byen til et mere attraktivt sted for både beboere og turister. Det gennemgående i projektet er varierende tappeforløb og azobétræssveller, som kanter sig ned langs med Strandvejen og leder de besøgende ned mod havet på en naturlig måde. Dette har inspiration fra drivtømmer, der ligger i vandet og det giver et meget flot udseende. Nyt er, at bækken bliver fritlagt og langs med brinkerne kommer der grøn bevoksning, som markerer bækken i byrummet. Publikum kan komme helt tæt på bækken flere steder.

Regnvandsbassin ved p-plads
Ved den nuværende p-plads over for Restaurant Cassablanca bliver bækken åbnet og brugt som regnvandsbassin, hvor overskydende vand fra store regnskyl kan løbe ned i og derefter ledes vandet ud på Strandvejen. Vandet kan løbe videre ned mod havet og ender i det område, som kommer til at hedde Strandpladsen.

Projektet berører 440 meter af bækken.

Læs mere på: http://blokhusbaek.jammerbugt.dk/

Skrotningsordning / Pulje til Landsbyfornyelse

Jammerbugt Kommune har en skrotspotter, som ser efter gamle og udtjente hus i hele kommunen. Der er i årenes løb blevet jævnet ca. 127 udtjente huse og grundene sælges bagefter til interesserede købere, hvor der kan bygges nyt. Jammerbugt Kommune arbejder fortsat med, at huse og udtjente bygninger kommer væk i landsbyerne. Kommunalbestyrelsen har i 2015 afsat 1.000.000 kr., dette udløser, at der kan bruges 1.500.000 kr. af de tildelte midler fra Puljen til Landsbyfornyelse, hvilket i alt giver 2.500.000 kr. til indsatsen i 2015.

Masterplan for Fjerritslev er vedtaget

Kommunalbestyrelsen for Jammerbugt Kommune har vedtaget masterplanen for Fjerritslev by på mødet i februar. Planen for Fjerritslev har længe været undervejs.

Der har været byvandringer, borgermøder, høringsfaser og Gymnasiet har været inddraget i processen. Men nu er masterplanen altså vedtaget og det politiske arbejde med at udvælge, hvad der skal ske i byområdet, kan begynde.

Der er flere fokusområder i spil i masterplanen.

I Fjerritslev er der en ensartet bymidte, dette skal ifølge masterplanen bevares og også omfatte arealer på norsiden af Vestergade og Østergade, f.eks. op ad Nørregade og ved Apoteket. Bagarealer og -facader skal styrkes for at skabe en oplevelse af sammenhæng med midtbyen. Ved Bryggergården og ved parkeringen foran Apoteket kan man rykke facaderne længere væk ved at udnytte belægningsarealerne for at skabe mere plads for de bløde trafikanter, samtidig med at midtbystrukturen med ensartet belægning og inventar bibeholdes mellem Super Brugsen og Apoteket.

Langs med Brøndumvej foreslås det i masterplanen, at man kan åbne skoven på den højre side, når man kommer sydfra ad Brøndumvej. De rekreative potentialer, der ligger i skovområdet, kan udnyttes bedre med stiforløb. I det hele taget skal Dyrskuepladsen gøres mere fremtrædende fra Brøndumvej ved at beskære træerne mere, end det allerede er gjort. På Brøndumvej skal der laves hastighedsnedsættende tiltag.

I masterplanen hedder det, at Anlægget og det omkringliggende engareal i fremtiden kan bruges som regnvandsbassin til opsamling af den stigende mængde regnvand, som kommer. Samtidig kan man udnytte allerede eksisterende arealer til legeområde og opholdsområde. Den større mængde rengvand kan ledes til arealer syd for byen.

Det er nu op til politikerne, at finde ud af, hvilke områder der skal arbejdes med i Fjerritslev-området

Regnskabet for 2014

Regnskabet for 2014 har fået stor ros i kommunalbestyrelsen. For første gang i Jammerbugt Kommunes historie har det været muligt at finansiere årets anlægsudgifter fuldt ud via kommunens indtægter og salg af jord.

Jammerbugt Kommunes regnskab for 2014 viser et meget tilfredsstillende resultat. Det realiserede driftsoverskud på 70 mio. kr. ligger over såvel det oprindeligt budgetterede som det korrigerede budget, og det er lykkedes at sikre et samlet skattemæssigt resultat på 0.

FiskeriLAG i Jammerbugt

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udpeget Jammerbugt Kommune, som en af de 16 kommuner, der kommer i betragtning til det det nye Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-2020. Over en 6-årige periode får kommunen ca. 1 mio. kr. om året fra programmet.

I februar blev der nedsat en lokal fiskeriaktionsgruppe, som er et lokalt partnerskab mellem borgere, lokale virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder.
Bestyrelsen i FLAG skal være med til at fordele penge til projekter til udvikling inden for fiskeriområdet. Formålet er bl.a. at understøtte erhvervsudvikling, skabe nye arbejdspladser og fastholde arbejdspladser.

I Jammerbugts nye FLAG sidder: Kirsten Hansen (formand). De andre, som er med, er: Jan Olsen, Thorupstrand, Jesper Schlotfeldt Jensen fra Gjøl, Susanne Knudsen fra Hjortdal, Arne Henriksen fra Blokhus og suppleant Jens Haugaard fra Blokhus. Derudover sidder der et medlem fra Kommunalbestyrelsen, som er Helle Bak Andresen formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget samt et regionsmedlem Tina Kjellberg.

Flere midler til vej, cykelstier, fortove og lys

I budget 2015 er der afsat en anlægsramme til vejområdet på omkring 9,3 mio.kr. I budgetbemærkningerne står der, at rammen skal afsattes til vejområdet, trafiksikkerhed, fortove og lys over land. På Kommunalbestyrelsesmødet i marts blev 8,767 mio. kr. udmøntet på en række projekter.

Der er blandt andet afsat 1.5 mio. kr. til etablering af mindre nye fortovsstrækninger samt sanering af fortove i forbindelse med gravearbejder. Der er bl.a. ønsker om etablering af flisefortov langs Fruensgaardsvej i Pandrup samt forlængelse af fortov langs Vadumvej i Nørhalne.

Der er afsat 1 mio. kr. til gennemførelse i henhold til kommunens trafiksikkerhedsplan, så områder, hvor der er "sorte pletter" kan optimeres, så det bliver mere sikkert at færdes dér.

Den store post på vejområdet er på 5.267 mio. kr., som går til vedligeholdelse af kommunale asfaltveje og cykelstier. Der er ud over denne pulje i 2015 allerede afsat ca. 5 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale asfaltveje tilbage i januar.

De resterende penge går til oprensning af sand i havne og til vejbelysning ud fra et ønskekatalog i regi af Teknik- og Miljøudvalget.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000