Borgmesterens nytårsbetragtninger 2018/2019

Endnu et år er ved at rinde ud – og traditionen tro er det en god anledning til at kaste et blik tilbage på året, der gik – og se frem mod det nye år, der venter.

Den 1. januar 2018 trådte den nyvalgte kommunalbestyrelse i kraft. Det er næsten ligesom 1. skoledag, når vi samles første gang! Heldigvis kunne vi hurtigt konstatere, at der både er en god stemning og en stor arbejdsiver i den nye kommunalbestyrelse, og det tegner jo godt for det politiske arbejde. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine politiske kolleger for deres evne og vilje til det brede samarbejde, som er fundamentet for den stabile drift, vi oplever i Jammerbugt Kommune. Det er noget af det, der er med til at give tryghed for både borgere og medarbejdere i kommunen.

 

Vilje til vækst og velfærd

Allerede under konstitueringen i kølvandet på kommunalvalget sidste år stod det klart, at den nye Kommunalbestyrelse er ambitiøs på kommunens vegne. I aftalen, vi indgik for et år siden, satte vi en dagsorden for den kommende valgperiode. En dagsorden, som udtrykker vilje til både vækst og velfærd.

Med budgetaftalen for 2019 bekræftede vi den dagsorden. Og nok så vigtigt: Vi fastholdt den gode samarbejdsånd. Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen står nemlig bag aftalen, og fortsætter dermed traditionen for brede forlig. En tradition, som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet. Jeg synes, det er lykkedes at lave en budgetaftale, som viser, at kommunalbestyrelsen har blik for fremtiden og tør investere i udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig. Både for familier og virksomheder.

Budgetaftalen for 2019 indebærer, at vi fastholder skatteprocenten og grundskyldspromillen på det nuværende niveau. Vi budgetterer med et driftsoverskud på 61,8 mio. kr., anlægsinvesteringer på 80,7 mio. kr. og (netto)afdrag på gælden på 10,9 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 37,5 mio. kr.

 

Et godt udgangspunkt

Udgangspunktet for budgetlægningen har været en god økonomisk udvikling i Jammerbugt Kommune. Dertil kommer en økonomiaftale mellem regeringen og KL, som har givet mulighed for et løft til de velfærdsområder, hvor der er en stigning i opgaverne som konsekvens af, at der bliver flere børn, ældre og handicappede i vores kommune.

Udviklingen i Jammerbugt Kommune er fortsat præget af lav ledighed, høj erhvervsfrekvens og vækst i antallet af arbejdspladser. Den positive udvikling inden for turisterhvervet med flere overnatninger fortsætter, og antallet af nystartede virksomheder er tilsvarende højt. Og i efteråret 2018 fik vi endda den gode nyhed, at Jammerbugt Kommune er vurderet som Nordjyllands mest erhvervsvenlige kommune! En skøn anerkendelse, som viser, at vores indsatser bærer frugt.

Den positive udvikling i kommunen understøttes også af en stabil udvikling i fødselstallet og i det samlede befolkningstal i Jammerbugt Kommune.

Alt i alt et godt udgangspunkt – både for at lægge budget og lægge planer for de kommende år.

 

Fortsat udvikling af landdistrikterne

Som nævnt kom det allerede under konstitueringen til udtryk, at den nye kommunalbestyrelse er ambitiøs på kommunens vegne. Noget, som også Budget 2019 bærer præg af.

I konstitueringsaftalen lovede vi hinanden at fortsætte projekt Liv i By og Skole og at fastholde den nuværende skolestruktur de næste fire år – og samtidigt at prioritere landdistriktsudviklingen endnu højere.

I forvejen arbejder vi i Jammerbugt Kommune målrettet på at styrke vores landdistrikter i et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommunen, foreninger og lokale ildsjæle. Med Budget2019 har vi afsat 1 mio. kr. til yderligere tiltag i landdistrikterne. Derudover har vi besluttet, at landsbyer, hvor den lokale folkeskole er lukket i Jammerbugt Kommunes tid, tildeles de samme midler, som landsbyer, der deltager i projekt Liv i By og Skole. Det vil sige 50.000 kr. årligt. Det er midler, som kan bidrage til at skabe liv, sammenhold og fællesskab – og kort sagt gøre det attraktiv for både nye og eksisterende borgere at bo i byen.

Som et helt nyt tiltag afsættes der en Landdistriktsanlægspulje på 5 mio. kr. Puljen er en medfinansieringspulje, således at der fra puljen kan søges op til 25 procent medfinansiering af et projekts samlede budget. Eksempler på projekter kan være mange og de lever allerede ude lokalt.

Samtidig omlægges landdistriktsindsatsen efter princippet om én indgang til kommunen. Konkret betyder det, at man vil opleve en tovholderfunktion, der varetager og koordinerer indsatsen og samarbejdet mellem kommune og landdistrikt.

 

Investering i kommunens yngste borgere

Noget andet, vi allerede i konstitueringsaftalen var enige om, er, at kommunens dagtilbud for børn skal sikres en højere normering. En investering i de tidlige børneår er afgørende for, hvordan vores børn klarer sig senere i voksenlivet. Med Budget 2019 investerer vi 2 mio. kr. i vores yngste borgere ved at højne normeringen i vuggestuer og børnehaver. Dermed sikrer vi, at der er mere personale hos børnene i dagligdagen – en prioritering, som har været vigtig for Kommunalbestyrelsen.

I Jammerbugt Kommune har vi en vision om at gå efter forskellen – det betyder blandt andet, at vi anerkender, at vores borgere er forskellige og har forskellige ressourcer, behov og præferencer – også når det kommer til dagtilbud. Vi vil gerne medvirke til, at de private pasningstilbud kan efterleve de samme krav og retningslinjer i forhold til personalesammensætning, som de kommunale institutioner. Derfor øger vi også driftstilskuddet til de private pasningstilbud på 0-2 års området.

I øvrigt har vi afsat 4 mio. kr. til at renovere børnehaverne i Fjerritslev og skabe mulighed for at udvide antallet af vuggestuepladser i området.

 

Budgetløft til seniorer og det nære sundhedsvæsen

Kommunens ældste borgere var også i vores tanker under konstitueringen, og siden hen ved budgetlægningen. Vi får flere borgere, som opnår en høj alder, og det er jo glædeligt. Vi skal som kommune være rustet til at kunne yde den hjælp – i form af hjemmepleje og sygepleje – som disse borgere har brug for.

I det hele taget ønsker vi, at Jammerbugt Kommunes borgere sikres den bedst mulige sundhedsindsats i egen kommune. Derfor styrker vi i Budget 2019 hjemmeplejen og sygeplejen med i alt 10 mio. kr.  Natsygeplejen opprioriteres i den forbindelse.

Samtidig øger vi den rehabiliterende indsats. Vi tilfører et årligt beløb på 3 mio. kr. til en styrket indsats vedrørende forebyggelse, træning og mestring af egen tilværelse. Målet er blandt andet, at antallet af indlæggelser kan reduceres, at behovet for personlig pleje bliver mindre, og at flest mulige borgere forbliver selvhjulpne.

I øvrigt tager vi næste år fat på at justere plejeboligplanen. Kommunalbestyrelsen vil sikre, at der er sammenhæng mellem antallet og typer af plejeboliger og det aktuelle behov på området. Måske er der et behov for flere permanente plejeboliger. Det vi ved er, at der er et behov for flere aflastningsboliger som alternativ til indlæggelser og til rehabiliteringsforløb. Og også til borgere, hvis ægtefælle har behov for midlertidig aflastning i forbindelse med ferier og lignende.

 

Ambitiøse planer

Det vil føre for vidt at fortælle om alle indsatserne i Budget 2019 – men jeg vil gerne kort nævne et par af de øvrige tiltag, som jeg er stolt af, at en enig Kommunalbestyrelse står bag. For eksempel styrkelsen af vores folkeskoler med et mål om at de skal være i top 20 i Danmark. Det er ambitiøse planer, men vi ved jo godt, at hvis man ikke sigter højt – ja så rammer man heller ikke højt. De fysiske rammer forskellige steder i kommunen kan også se frem til at få et løft: Vi har blandt andet afsat penge til ny skole i Jetsmark, ombygning og modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev, byudvikling i Aabybro og udstykning af byggegrunde i Brovst. Og så har vi formuleret en ambition om, at Jammerbugt Kommune vil være landets bedste fritidskommune!

Alt sammen tiltag, som medvirker til, at det fortsat er attraktivt at bo og virke i Jammerbugt Kommune – og hvis det ikke er nok – ja, så har vi også afsat midler, så vi kan fastholde indsatsen indenfor erhvervsfremme og skrue op for aktiviteter til at fremme bosætning.

                                                                                                                                           

Handling slår alt

Alt i alt kan jeg med tilfredshed konstatere, at hele Kommunalbestyrelsen med Budget2019 har vist vilje til at sætte handling bag de gode intentioner i konstitueringsaftalen. Handling slår som bekendt alt! Og jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med mine politiske kolleger, med kommunens medarbejdere og vores mange ildsjæle og samarbejdspartnere det kommende år. En af de store glæder, man har som lokalpolitiker er, at man på tæt hold kan følge, hvordan tiltagene folder sig ud. Det ser jeg frem til! Der er masser af opgaver at tage fat på. Og vi når kun i mål med det hele, hvis vi slår alle gode kræfter sammen og trækker på den berømte samme hammel!

 

Tak for i år

På det personlige plan har 2018 for mig været præget af en hverdag med kroniske smerter i begge mine hofter. Efter et langt forløb med diverse undersøgelser og behandlinger fik jeg i begyndelsen af november foretaget en dobbelt hofteoperation. I dag er jeg godt i gang med genoptræningen, og jeg er så småt ved at vænne mig til mine to nye led.

I dag sidder jeg her, lettet over at være på den anden side af operationen, og med følelsen af taknemmelighed over de mange varme hilsner og medfølende tilkendegivelser, jeg har modtaget fra borgere, medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere. Tak. De betyder meget.

Til sidst vil jeg gerne takke alle, der i Jammerbugt Kommune på frivillig og ulønnet basis gør en indsats til gavn og glæde for fællesskabet. Også tak til alle medarbejdere ved Jammerbugt Kommune, kolleger i Kommunalbestyrelsen og samarbejdspartnere i øvrigt for den indsats, der i årets løb er udført til gavn og glæde for borgerne i vores kommune.

Afslutningsvist er der vist kun tilbage at ønske alle et rigtig godt og lykkebringende Nytår!

Godt Nytår til alle!

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000