You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 13.06.2022

Udbud af areal mellem Hune og Blokhus

Jammerbugt Kommune udbyder et areal på 7.500-8.000 m². Arealet ligger med en attraktiv beliggenhed på Aalborgvej mellem Hune og Blokhus.

Om arealet

Arealet er beliggende i landzone, og det er pt. udlagt som offentlig vejareal. Arealet er ikke omfattet af fredsskov, selvom en del af området er skovbevokset.

Arealet ligger inden for kystnærhedszonen, og det kan jf. Planloven ikke udlægges til sommerhusområde. Omfanget af andet bebyggelse samt ændring af zoneforhold skal reguleres i et ændret plangrundlag.

Arealet anvendes nu som cykelsti og opholdsareal for cyklister samt adgangsvej til Blokhus Camping.

Ved et evt. frasalg skal cykelstien flyttes til en nordligere placering helt op til Aalborgvej. Denne opgave vil blive udført af Jammerbugt Kommune men for købers regning. Det kan oplyses, at udgiften til flytning af cykelsti og etablering af gadelys m.v. er opgjort til 875.000 kr. ekskl. moms.

Endvidere må det ved et fremtidigt projekt påtænkes, at arealet evt. fortsat skal/kan anvendes helt eller delvist som adgangsvej til Blokhus Camping.

Økonomiudvalget har tilkendegivet, at man er indstillet på at udarbejde et lokalplansforslag for arealet samt igangsætte en proces med nedlæggelse af det offentlige vejareal.

Udgangspunktet for den fremtidige anvendelse af arealet vil være i overensstemmelse med drøftelser i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen i december 2021. Det vil således være en fremtidig anvendelse til campinghytter, autocampere og el-ladestandere, som Kommunalbestyrelsen vil udarbejde et lokalplansforslag efter.

I arealet er der placeret forsyningsledninger med gas, vand og fiberforbindelse. Evt. flytning eller tinglysning af disse forsyningsledninger sker for købers regning.

Arealet overdrages som det ligger og forefindes - dog med den tidligere anførte betingelse, at cykelstien flyttes nord for arealet for købers regning.

Vejadgang

Vejadgang til arealet kan ske via Aalborgvej.

Tilslutningsbidrag

Eventuelle tilslutningsbidrag på arealet skal afholdes af køber.

Omkostninger ved handlen

Jammerbugt Kommune udformer købsaftale. Køber afholder alle omkostninger til gennemførelse af handlen.

Om selve udbuddet

Arealet udbydes iht. Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Jammerbugt Kommune kan derfor frit vælge mellem de indkomne tilbud, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne forslag.

Buddet skal indeholde til hvilket formål, arealet påtænkes anvendt til.

Buddet bedes angivet som en samlet pris inkl. moms.

Et evt. salg vil fra Jammerbugt Kommunes side blive betinget af et ændret plangrundlag, og at det offentlige vejareal kan nedlægges. Overtagelsesdatoen vil således først kunne blive efter processen med ændret plangrundlag og nedlæggelse af vejareal.

Bud bedes mærket ”Aalborgvej – Hune/Blokhus” og skal sendes til raadhus@jammerbugt.dk eller sendes/afleveres til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro.

Indkomne bud skal være modtaget senest onsdag 10. august 2022 kl. 8.

Spørgsmål kan rettes til Steen Albrechtsen på sla@jammerbugt.dk  eller tlf. 7257 7111 frem til torsdag 7. juli 2022 eller efter mandag 8. august 2022.