You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 18.11.2022

Nyt fra Kommunalbestyrelsen - 17. november 2022

Jammerbugt Kommune er klar med et forslag til den fremtidige planlægning for vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg i kommunen og ny indkøbs- og udbudspolitik, har større fokus på klima og socialt ansvar

Jammerbugt Kommune er klar med et forslag til den fremtidige planlægning for vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg i kommunen

Jammerbugt Kommunes kommunalbestyrelse har taget stilling til, hvordan den fremtidige planlægning for vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg skal se ud. Forslaget skal nu i offentlig høring, og der skal afholdes borgermøde, inden det kan blive endeligt vedtaget forventeligt i marts/april 2023.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt et forslag til en strategi og en række principper for den fremtidige planlægning for vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg i Jammerbugt Kommune. En planlægning der kun er blevet mere relevant i takt med de stigende energipriser og et stigende statsligt fokus.

Strategien og principperne bygger på Jammerbugt Kommunes klimahandlingsplan, som går frem til 2030. Klimahandlingsplanen drejer sig bl.a. om, at CO2-udledningen inden for landbrug, energi, transport og affald skal være reduceret med 70% i 2030 i forhold til 1990, udledningen fra energiområdet skal være klimaneutralt i 2030, der skal produceres 30% mere grøn energi, end der forbruges totalt set i kommunen i 2030, Jammerbugt Kommune skal bidrage til Nordjyllands vision om at blive 100% selvforsynende med vedvarende energi i 2040, og 50% af gyllen i vores kommune skal udnyttes til biogas i 2030

Borgmester Mogens Christen Gade

Strategien og principperne

Den strategi som Kommunalbestyrelsen nu har godkendt, har sit fokus på solceller og biogas. Der sker derfor ingen ny planlægning af vindmøller frem til 2025, hvor der bliver lavet en ny vurdering af energibehov og kapacitet og der på den baggrund bliver truffet beslutning om den fremtidige planlægning.

Med strategien er der vedtaget en række principper for placering af solcelleparker i Jammerbugt Kommune. Principperne vil danne grundlag for fremtidig planlægning af solcelleparker og vurderingen af indkomne ansøgninger om solcelleparker. Principperne for solcelleparkerne er bl.a.:

  • Større parker frem for mange små
  • Udbygning med solcelleparker skal ske i takt med stigning i elforbruget
  • Fokus på multifunktionalitet så bl.a. natur-, fritids- og klimainteresser inddrages
  • Lokalt medejerskab og inddragelse af lokalområdet i forhold til placering, økonomi, rekreative muligheder m.v.
  • Solceller må ikke placeres i kystnærhedszonen eller inden for værdifulde landskaber (bevaringsværdige og større, sammenhængende landskaber)

Interesseområder

I forbindelse med strategien er der udpeget tre områder, der kan være interessante: Kaasholm, Klim og Rendbæk Øst, hvor der var kommet ansøgninger ind til kommunen. Forud for arbejdet med strategien og principperne har projektansøgere nemlig haft mulighed for at fremsende deres ansøgning og i øvrigt forslag og idéer.

Der er stadigvæk også andre forslag i spil, som er kommet ind i den indledende fase af denne her proces. Og nye forslag er også stadigvæk velkomne. Så ingen forslag er udelukket.

Borgmester Mogens Christen Gade

Strategien og principperne for den fremtidige planlægning for vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg i Jammerbugt Kommune vil komme i offentlig høring i otte uger, og der vil blive afholdt et borgermøde 30. januar 2023 kl. 19 i Brovst Sport- og Kulturcenter. Den endelige vedtagelse forventes i marts/april 2023.

Jammerbugt Kommune har fået ny indkøbs- og udbudspolitik, som har større fokus på klima og socialt ansvar.

Kommunalbestyrelsen har godkendt en ny indkøbs- og udbudspolitik for Jammerbugt Kommune. Den nye politik har et øget fokus på bl.a. klima og social ansvarlighed.

I forbindelse med Jammerbugt Kommunes handlingskatalog, som indeholder et bredt udvalg af de forskellige handlinger og indsatser, som Kommunalbestyrelsen forventer at igangsætte i 2021 og årene frem, blev det besluttet, at Jammerbugt Kommunes indkøbs- og udbudspolitik skulle revideres med henblik på at sikre et tværgående fokus på bæredygtighed i forhold til økonomi, klima, miljø og social ansvarlighed.


Nu er politikken blevet revideret, og i den nye politik er der bl.a. et øget fokus på at tage højde for klima- og miljøforhold som f.eks. virksomheders generelle klimaaftryk, produkters miljøbelastning, ressourceforbrug ved levering og genanvendelse.


Der er i den nye politik også et øget fokus på etisk og socialt ansvar. Det handler om ansvarlighed i forhold til det omgivne samfund; mennesker, miljø og økonomi. For Jammerbugt Kommune betyder det bl.a. et fokus på personaleforhold hos de virksomheder og leverandører, som Jammerbugt Kommune samarbejder med. Konkret kan det dreje sig om arbejdsmiljø, oprettelse af uddannelses- og praktikpladser, overenskomster osv.