Styrelsen for Patientsikkerhed på tilsynsbesøg i Jammerbugt

Styrelsen for Patientsikkerhed har ført tilsyn med sygeplejen i Brovst og hjemmeplejegruppen Fjerritslev Øst. Konklusionen var, at der er problemer af mindre betydning for patientsikkerheden. Et tilfredsstillende resultat siger Social- og Sundhedsudvalgets formand.

Styrelsen for Patientsikkerhed tilser behandlingssteder, hvor autoriserede sundhedspersoner eller personer, der handler på deres ansvar, udfører sundhedsfaglig behandling.

Årets fokus for styrelsen var medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløbet. I den forbindelse blev sygeplejen i Brovst og hjemmeplejegruppe Fjerritslev Øst udvalgt af Styrelsen for Patientsikkerhed til tilsyn. Tilsynet omfattede også journalføring og hygiejne.

Styrelsens besøg var et såkaldt proaktivt besøg. På de to steder var der kun få anmærkninger. Det drejede sig om, at kommunen skulle opdatere en instruks for sundhedsfaglig dokumentation efter ændringer i det IT-system, som håndterer dokumentationen. Krav om en mere dækkende beskrivelse af borgernes sygdomme og funktionsnedsættelser samt aftaler med den behandlingsansvarlige læge.

”Jeg er meget tilfreds med resultat af styrelsens tilsyn. Patientsikkerheden på området er i orden i Jammerbugt Kommune, så vores borgere kan være trygge. Vores personale arbejder til dagligt med et område med store krav til dokumentation samt stor kompleksitet og variation i borgernes behov. Så jeg er naturligvis glad for, at personalet lever op til de krav”, fortæller Ib Nellemann, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune.

Styrelsens konklusionen på de to tilsynsbesøg er, at der er problemer af mindre betydning for patientsikkerheden.

Ændret tilsynspraksis
Sidste år ændrede Styrelsen for Patientsikkerheds deres frekvensbaserede tilsyn til et proaktivt risikobaseret tilsyn. Det betyder blandt andet, at de nu fører tilsyn med udvalgte behandlingssteder. Dels ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden, dels som led i afdækning af nye områders risikoprofil. Endelig fører de også tilsyn på stikprøvebasis inden for alle områder uanset forudgående vurdering af risiko.