Integrationsambassadør skal få flere flygtninge i arbejde

En integrationsambassadør i Jammerbugt Kommune skal få flere flygtninge i arbejde. Udlændinge- og Integrationsministeriet støtter arbejdet med et tilskud fordelt over 3½ år.

Formålet med den nye integrationsambassadør er klart. Ambassadøren skal støtte Jammerbugt Kommune i at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte. 

 Til at understøtte arbejdet modtager Jammerbugt Kommune samlet set 1.745.198 kr. i projektperioden på 3½ år, som løber frem til og med 2021.

I dag har Jammerbugt Kommune en del tiltag, som støtter flygtninge i at komme i arbejde. Bl.a. IGU-forløb, hvor kommunen har flest flygtninge på uddannelsen på landsplan, virksomhedspraktikker og job med løntilskud. Til trods for de mange gode indsatser er der alligevel udfordringer i forhold til at få flygtninge og familiesammenførte i ordinær beskæftigelse.

Og det er her kommunen forventer, at en integrationsambassadør vil styrke de virksomhedsrettede indsatser og udvikle nye indsatser.

”Vi ønsker at styrke den nuværende indsats på området. Vi tror på, at helhedsorienterede rammer er nødvendige for en vellykket integration. En Integrationsambassadør vil kunne støtte op om at skabe disse helhedsorienterede rammer og bidrage til at tænke virksomhederne og lokalsamfundet ind i indsatserne”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade fra Jammerbugt Kommune.

Mere virksomhedsrettede indsatser

Med ansættelsen af en integrationsambassadør bliver det netop muligt at styrke de nuværende redskaber, som kommunens allerede benytter i dag.

I Jammerbugt Kommune anses IGU’en for at være et godt redskab, til at få flygtninge i beskæftigelse.

”Med ansættelsen af integrationsambassadøren bliver det muligt at gøre en ekstra indsats for at støtte borgeren i at fortsætte med IGU - ligesom ambassadøren kan stå for at koordinere samarbejdet mellem virksomhed og borger”, siger Morten Klessen, formand for kommunens Beskæftigelsesudvalg.

Særlig fokus på kvinder

Med projektet er der store forventninger til, at især kvinder opnår ordinær beskæftigelse. For kvinderne har en stor del af dem aldrig har haft ordinært arbejde, og derfor er der behov for at klarlægge, hvilke arbejdsfunktioner og opgaver, de vil kunne opkvalificeres til at kunne varetage.

Aktuelt modtager 175 borgere i Jammerbugt Kommune integrationsydelse – heraf er 82 kvinder.

Kvinderne tilbydes et særligt forløb, hvor der er fokus på, at få omsat deres kompetencer fra det de gør i dagligdagen til kompetencer, der kan anvendes på det danske arbejdsmarked. Der vil ligeledes være fokus på, hvorfor beskæftigelse fremmer det gode familieliv. Konkret bliver der skabt et rum for kvinderne, hvor de kan lade tanker og bekymringer fylde, og samtidig blive mere målrettet i forhold til beskæftigelse. 

For mere information, kontakt
Sundheds- og Arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen tlf. 41912511