Forpagter søges til Thorup Strand kiosk

Jammerbugt kommune søger en forpagter til Thorup Strand Kiosk – ”Den gamle Redningsstation”

Forpagtningen omfatter 75 kvm, heraf 54 kvm kiosk med lager, samt 21 kvm toiletter.

Den årlige forpagtningsafgift udgør 10.000 kr. + moms, samt elforbrug.

Ved indgåelse af forpagtningskontrakt opkræves et depositum på 1 års forpagtningsafgift.

Ansøgning indsendes inden d. 23. januar 2019 til ejendomscenter@jammerbugt.dk

Evt. besigtigelse af lokalerne kan ske efter nærmere aftale.

Forventet overtagelse er d. 1. marts 2019.

Er det her noget for dig, kan du få yderligere oplysninger hos Lene Christensen tlf. 7257 7937 – e-mail: lci@jammerbugt.dk

Generelle betingelser vedr. forpagtningen:

Varesortiment i kiosk
Der må fra kiosken primært forhandles is, pølser, konfekture, øl og vand, samt alm. Forekommende købmandsvare. Varegrupper herudover, herunder grillretter, må kun forhandles efter godkendelse fra kommunen.

Skiltning
Eventuel skiltning (reklame) skal godkendes af kommunen og bekostes af forpagter.

Udenoms arealer
I kioskens åbningstid kan terrassearealet anvendes til opstilling af borde og stole i beskedent omfang. Der må ikke opstilles tom emballage eller andet skæmmende oplag udenfor bygningen.

Åbningstider
Forpagteren forpligter sig til at holde kiosk og toiletter åben i påske og herefter hver weekend frem til medio juni, hvorfra der holdes åben hver dag fra kl. 10:00 – 22:00. Fra 1. september til medio oktober holdes åben i alle weekender.
Forpagteren kan efter eget skøn udvide kioskens daglige åbningstid.
Toiletterne holdes åben i de anførte perioder og herudover følge kioskens åbningstid.

Renholdelse
Forpagteren forpligter sig til løbende at renholde toiletterne, således at de i hele åbningstiden fremstår rene og indbydende. Det samme gælder bygning og de omkringliggende arealer.

Driftsudgifter
Forpagter levere og afholder alle udgifter til toiletpapir, sæbe, rengøringsartikler og rekvisitter.
Endvidere afholder forpagter alle udgifter til el-forbrug i bygningen.

Renovation og kloak
Kommunen opstiller og tømmer uden beregning det nødvendige antal renovationssække. Tom emballage som ønskes fjernet sammen med den alm. Renovation skal være opskåret og bundtet.
Kommunen afholder endvidere udgifter til drift af kloak/nedsivningsanlæg. Ved driftsstop i afløbssystemet skal kommunens serviceafdeling eller nærmere angivet entreprenør kontaktes for afhjælpning.

Bygningsvedligeholdelse
Kommunen afholder den udvendige vedligeholdelse af bygningerne. Hvert forår foretager kommunen et bygningssyn, og i samråd med forpagteren besluttes hvilke vedligeholdelsesarbejder der skal udføres.
De offentlige toiletrum med installationer vedligeholdes af kommunen. Ligeledes afholder kommunen reparationer efter hærværk på toiletter og omgivende bygningsdele.
Forpagter bekoster reparation af både ud- og indvendige skader på bygning omkring kioskafdelingen efter indbrud og hærværk.

Sæsonaflukning
Når kiosken lukkes ned om efteråret, forpligter forpagteren sig til at sikre at vandet er tømt ud af forsyningssystemet i hele bygningen, således at frostsprængninger ikke kan finde sted. 

Forsikring
Kommunen afholder bygningerne storm- og brandforsikret.

Kioskdrift
Kommunen har ikke nogen form for andel i kioskdriften. Forpagteren forestår enhver kontakt med fødevaredirektoratet og andre myndigheder som måtte have berøring med salget fra kiosken.
I denne forbindelse påhviler krav og påbud vedr. kiosken alene forpagteren.
Kioskforpagteren er ansvarlig for at drive kiosken så den er opdateret på lovmæssige krav der til en hver tid måtte være.

Kontraktforhold
Ved dokumenteret misligholdelse af lejeforholdet forbeholder Jammerbugt Kommune sig ret til at opsige kontrakten med 3. mdr. varsel og uden at erstatning herfor kan opnås.