Færre fejl i sagsbehandling på børnehandicapområdet

Gennem godt et år har Jammerbugt kommune arbejdet målrettet for at styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. De seneste tal fra Ankestyrelsen viser, at Jammerbugt Kommune nu er bedre end landsgennemsnittet på sager afgjort i Ankestyrelsen på børnehandicapområdet.

De seneste tal viser, at antallet af sager, hvor Ankestyrelsen giver Jammerbugt Kommune medhold (stadfæstelse) i en afgørelse, er steget, mens antallet af sager, hvor Ankestyrelsen henviser sager til fornyet behandling i kommunen (hjemvisning) er faldet.

”Vi har arbejdet og arbejder fortsat for at forbedre sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Det viser tallene for 1. og 2. kvartal 2018, at vi lykkes med. Vi har flere stadfæstelser og færre hjemvisninger, så vi er kommet et vigtigt skridt i den rigtige retning, og vi fortsætter med det arbejde”, siger formand for Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm.

Stadfæstelse af Jammerbugt Kommunes afgørelser

Tallene viser en klar fremgang i de sager, som har været sendt videre til afgørelse i Ankestyrelsen fra Jammerbugt Kommune. 

Inden for merudgiftsydelser stadfæstede Ankestyrelsen 43% af sagerne i 1. kvartal, mens tallet steg til 73% i 2. kvartal. Landsgennemsnittet for stadfæstelser inden for merudgiftsydelser er 58%.

I forhold til tabt arbejdsfortjeneste stadfæstede Ankestyrelsen 67% af sagerne i 1. kvartal, i 2. kvartal steg tallet til 80% mod et landsgennemsnit på 47%.

Derfor er tallene fra Ankestyrelsen et tydeligt signal om, at sagsbehandlingen i Jammerbugt Kommune er markant bedre i forhold til at træffe korrekte afgørelser, og at kommunen ligger bedre end landsgennemsnittet på alle områder inden for børnehandicapområdet.

Hjemvisning af Jammerbugt Kommunes sager i perioden:

For sager vedrørende merudgifter, hvor Ankestyrelsen besluttede, at Jammerbugt Kommune skal vurdere sagen på ny, var i 1. kvartal 2018 43%, og i 2. kvartal 2018 var tallet faldet til 18%. Igen under landsgennemsnittet, hvor 27% af sagerne blev hjemvist til fornyet vurdering i 2. kvartal 2018. Så også her er en klar fremgang at spore i sagsbehandlingen.

Indenfor tabt arbejdsfortjeneste er faldet endnu større – det er gået fra 33% til 0% i hhv. 1. og 2. kvartal 2018.

”Vi arbejder fortsat meget målrettet på sagsbehandlingen på området. Det handler jo i bund og grund om, at borgerne kan have tillid til, at Jammerbugt Kommune træffer korrekte afgørelser”, siger Ulla Flintholm.