Byggemodning af kommunale parcelhusgrunde

Med godkendelsen af byggemodning af parcelhusgrunde i både Fjerritslev, Pandrup og Aabybro er der mere end 60 nye parcelhusgrunde på vej i Jammerbugt Kommune.

Pandrup
I Pandrup er der allerede etableret 14 parcelhusgrunde i den sydlige del af Jacobsvej. Flere familier har forespurgt til yderligere parcelhusgrunde på Jacobsvej, blandt andet som følge af beslutningen om at bygge en ny skole i området mellem Pandrup og Kaas.   

En yderligere byggemodning vil kræve, at der etableres nye kloakinstallationer. Installationerne kan med fortrin placeres nord for en evt. byggemodning, derfor vil det være hensigtsmæssigt, at et kommende byggemodningsprojekt omfatter ni parcelhusgrunde. 

Da der i dag ofte er et ønske om en større parcel, end lokalplanen for området (lokalplan 251) fastsætter, så er der i foråret 2017 udarbejdet en alternativ udstykningsplan for Jacobsvej i Pandrup. I den er grundstørrelserne på Jacobsvej gjort større, og det vil være denne revideret udstykningsplan, der skal etableres ny grund efter.

De ni grunde vil herefter variere i størrelsen mellem 1.321 m2 og 1.659 m2. Salgsprisen for grundene er endnu ikke fastlagt, men kommunen vil skele til de grunde, der tidligere er solgt i Pandrup samt kommende udstykninger på Klosterlunden i Pandrup. Udover købesummen skal køberne påregne udgifter til stikledning ved Jetsmark Energiselskab samt udgifter fra vandmålerbrønd til huset.

Byggemodningsomkostningerne til de ni parcelhusgrunde vil være på 2.500.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag til spildevand og byggemodningsbidrag til el, vand og varme. Regnvandsnedsivning skal ske fra egen grund. Endvidere er der indregnet udgifter til fortov i den ene side af stamvejen, gadelys og 100 m stiforbindelse i den nordlige del af udstykningen. Byggemodningsomkostningerne svarer til 179 kr./m2 ekskl. moms.

Byggemodningsprojektet forventes at være afsluttet, så grundene kan være klar til overtagelse i slutningen af 2018. 

Klosterlunden Pandrup
I Pandrup bliver der også byggemodnet 22 parcelhusgrunde på Klosterlunden i Pandrup 

Hovedparten af de 22 grunde er på mellem 1.000 m2 og 1.100 m2, men varierer totalt set i størrelsen mellem 947 m2 til 1.388 m2

Området er ved at blive færdigprojekteret, og grundene forventes at være klar til overtagelse fra 1. september 2018.

Jammerbugt Kommune har tidligere haft gode erfaringer med at udbyde grundene et stykke tid, før de er klar til overtagelse. Det giver kommende grundejere mulighed for at starte deres byggeprojekt umiddelbart efter, de har overtaget grundene. Derfor forventer Jammerbugt Kommune at udbydegrundene til salg medio april 2018. Grundene vil komme i udbud med en fastsat mindstepris på 400 kr/m2 incl. moms. Prisen er fastlagt ud fra erfaringerne fra de tidligere solgte grunde i kommunen. Eventuelt resterende grunde vil først blive prissat efter, der har været et udbud.

Udover købesummen skal køberne påregne udgifter til stikledning ved Jetsmark Energiselskab samt udgifter fra vandmålerbrønd til huset.

Fjerritslev
I Fjerritslev er det besluttet af byggemodne ti 10 parcelhusgrunde på Rugmarken. De 10 parcelhusgrunde er første deletape af en mulig byggemodning på i alt ca. 30 grunde.

Grundene vil være mellem 1.000 m2 til 1.205 m2, og de forventes klar til overtagelse fra 1. juli 2018.

Også i Fjerritslev vil grundene blive udbudt et stykke tid, før de er klar til overtagelse, så kommende grundejere har mulighed for opstart af deres byggeprojekt umiddelbart efter grundene overtages. Derfor forventer Jammerbugt Kommune, at grundene bliver sat til salg medio april.

Grundene er fastsat til en minimumspris på 400 kr /m2 incl. Moms forud for udbuddet. Mens en endelige prisfastsættelse pr. m2 på de eventuelt resterende grunde først vil ske efter, der er foretaget udbud.

Udover købesummen skal køberne påregne udgifter til tilslutningsbidrag, der afhænger af størrelsen på den bolig, der opføres på grunden. Endvidere kan der komme udgifter til vandtilslutningen

2. etape Horsbækken Aabybro
Yderligere 20 parcelhusgrunde blive byggemodnet i 2. etape af Horsbækken i Aabybro. Her er grundene på mellem 1.002 m2 og 1.391 m2

Grundene forventes at være klar til overtagelse fra 1. september 2018. Også her forventes grundene at blive udbudt til salg, før byggemodningen er klar, så kommende grundejere får mulighed for opstart af deres byggeprojekt umiddelbart efter grundene overdrages. Derfor forventes grundene at blive udbudt fra medio april 2018.

Grundene i etape 1 blev udbudt til en minimumspris på 550 kr./m2 inkl. moms. Enkelte grunde blev dog solgt til ca. 625 kr. og 675 kr./m2 inkl. moms, mens den sidste halvdel blev solgt til mindsteprisen på 550 kr./m2 inkl. moms.

Efterfølgende er der solgt to yderligere grunde på Skovparken i Aabybro til 575 kr. /m2 inkl. moms. Derfor har Jammerbugt Kommune fastlagt en mindstepris i udbuddet på 600 kr/m2 incl. moms. Den endelige prisfastsættelse pr. m2 på eventuelt resterende grunde vil først blive fastsat efter, der har været foretaget udbud.

Ud over grundprisen vil en køber skulle betale tilslutningsbidrag til vand og fjernvarme på ca. 25.000-27.500 kr.