Budgetforlig i Jammerbugt Kommune med blik for fremtiden

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har fredag 7. september 2018 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2019-2022. Samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Borgerlisten står dermed bag aftalen.

”Budgetaftalen er udtryk for, at der også i den nye kommunalbestyrelse er vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. Dermed fortsætter traditionen for brede forlig som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet”, siger borgmester Mogens Christen Gade og fortsætter: ”Jeg synes det er lykkedes at lave en budgetaftale som viser, at kommunalbestyrelsen har blik for fremtiden og tør investere i udvikling af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig - både for familier og virksomheder.”

Udviklingen i Jammerbugt Kommune er fortsat præget af en lav ledighed, en høj erhvervsfrekvens og vækst i antal arbejdspladser. Den positive udvikling inden for turisterhvervet med flere overnatninger fortsætter og antallet af nystartede virksomheder er tilsvarende højt. En tendens der underbygges af, at Jammerbugt Kommune i en ny undersøgelse er vurderet som den mest erhvervsvenlige kommune i Nordjylland. Endelig understøttes udviklingen af en stabil udvikling i fødselstallet og i det samlede befolkningstal i Jammerbugt Kommune.

Basal velfærd højt prioriteret

Budgetaftalen er udtryk for, at de basale velfærdsområder er højt prioriteret i kommunalbestyrelsen. Som en del af aftalen er det lykkedes at finde midler til dækning af de udgifter der er en konsekvens af, at der bliver flere børn, flere ældre og flere handicappede i Jammerbugt Kommune. Samtidig løftes ambitionsniveauet for udvikling af kommunens folkeskoler.

Plads til investeringer der skal gøre Jammerbugt Kommune attraktiv

Budgetaftalen giver også mulighed for, at Jammerbugt Kommune kan forfølge en ambitiøs strategi for investeringer på de borgernære områder, herunder at der er afsat midler til skolebyggeri, ny- og ombygning af daginstitutioner og fritidsfaciliteter. Eksempelvis er der afsat penge til ny skole i Jetsmark, ombygning og modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev, byudvikling i Aabybro samt udstykning af byggegrunde i Brovst.

Der er også afsat flere midler til vedligeholdelse og istandsættelse af kommunens egne bygninger og anlæg.

Hovedelementer i budgetaftalen

  • Flere midler til hjemmehjælp, hjemmesygepleje og rehabilitering som følge af befolkningsudviklingen
  • Styrkelse af folkeskolen generelt
  • Løft i normeringerne i daginstitutionerne med henblik på at gøre børnene skoleparate
  • Flere ungdomsboliger og lejeboliger
  • Forstærket indsats for udviklingen i landdistrikterne
  • Ambition om at blive bedste fritidskommune i Danmark
  • Fastholdelse af indsatsen for erhvervsfremme og øgede ressourcer til aktiviteter der fremmer bosætningen
  • Effektiv drift af kommunen, bl.a. gennem digitale løsninger, velfærdsteknologi samt konkurrenceudsættelse ift. indkøb af varer og tjenesteydelser

 Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på 61,8 mio. kr., anlægsinvesteringer på for 80,7 mio. kr. og afdrag (netto) på gælden med 10,9 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 37,5 mio. kr.