Personoplysninger kan blive videregivet til og delt med andre myndigheder eller organisationer, der har et lovmæssigt krav på at modtage oplysningerne

Vi kan overlade dine personoplysninger til følgende modtagere: I Jammerbugt Kommune benytter vi databehandlere. Det kan eksempelvis være IT-leve-randører. Databehandleren må alene behandle oplysninger for kommunen efter vores instruks. Det er stadig os, der er ansvarlig for dine oplysninger, selvom vi overlader oplys-ningerne til databehandlere. Derfor fører vi bl.a. tilsyn med, at databehandleren beskytter dine oplysninger tilstrækkeligt.

- A-kasser
- SKAT
- ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension)
- Feriepengeinfo, feriekonto og Feriefonden
- Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
- Indkomstregisteret
- Danmarks statistik
- KRL (Kommunernes og Regionernes løndatakontor)
- NemKonto
- Pensionskasse
- Banker
- Forsikringsselskaber
- Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (anmeldelse af arbejdsskader)
- Udbetaling Danmark og/eller bopælskommune (vedr. dagpengerefusion, i fastholdelsesforløb mv.)
- Virk.dk
- Kommunernes Landsforening (KL)
- Intern og ekstern revision
- Ekstern advokat, konsulent eller andre rådgivere
- Helbredsnævn
- Personalestyrelsen
- Klageinstanser, herunder domstolene
- Læge/sygehus/anden behandler
- Personaleforening eller andre foreninger
- Hoffet ved fortjenstmedaljer
- Oplysninger, der indgår i kommunens it-systemer, behandles også i nogle tilfælde af kommunens leverandører
  af systemerne på kommunens vegne.

Endvidere vil der i et vist omfang, jf. DBL § 12, blive videregivet oplysninger om den enkelte ansatte til den forhandlingsberettigede organisation/tillidsrepræsentant - for eksempel oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, løn og ansættelsessted.


Jammerbugt Kommune er underlagt regler om aktindsigt bl.a. jf. offentlighedsloven.


I Jammerbugt Kommune er det kun ansatte, som arbejder med det sagsområde, som din sag vedrører, der har adgang til dine oplysninger. Alle ansatte i kommunen har desuden tavshedspligt.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000