Miljøtilsyn hos landbrug

I Jammerbugt Kommune er der cirka 100 pelsdyrfarme og cirka 1400 landbrug, hvoraf omkring 500 har erhvervsmæssigt dyrehold. Det er kommunen, der fører tilsyn med disse.

Formål

Formålet med tilsynene er at vejlede og rådgive om miljøforhold og kontrollere om landbrugene overholder de bestemmelser, der er fastsat i miljøbeskyttelsesloven, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen, og i godkendelser, tilladelser og påbud for de enkelte landbrug.

Siden 1. november 2016 offentliggøres tilsynsrapporterne på Digital Miljøadministration (DMA). Inden da blev de offentliggjort på kommunens hjemmeside. Se de tidligere offentliggjorte tilsynsrapporter her.

Opdeling i kategorier

Tilsynsindsatsen er fastlagt ud fra landsdækkende regler om differentieret tilsyn. Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, herunder pelsdyrfarme, deles op i 3 kategorier.

Tilsynet gennemføres ud fra behovet på den enkelte ejendom. De forhold, der har betydning for kategoriseringen, er landbrugets egen systematik i miljøarbejdet, information til kommunen og lovlydighed. Endvidere har landbrugets potentielle miljøbelastning, lokaliseringen og kommunens eventuelle prioriterede indsatsområder også indflydelse på tilsynsindsatsen.

Det er den enkelte ejendoms miljøtilstand og størrelse, der afgør, hvor ofte kommunen kommer på tilsyn.

Ved tilsynet registrerer den tilsynsførende blandt andet følgende:

Dyreholdets størrelse og sammensætning og en kontrol af, at det tilladte dyrehold ikke er overskredet.

• Opbevaring og håndtering af råvarer, herunder ensilage.

• Opbevaring og håndtering af husdyrgødning, derunder kontrol af logbogen. Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside. Link i højre side.

• Markstakke (ensilage eller komposteret husdyrgødning).

• Støjforholdene, eksempelvis kørsel eller anlæg der støjer.

• Egenkontrol af gyllebeholder. Er beholderen overdækket?

• Olietankens type, alder og placering.

• Om vilkår i miljøgodkendelse/tilladelse er overholdt.

• Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald, her under blandt andet olie- og kemikalieaffald samt klinisk risikoaffald.

Efter tilsynet udarbejdes der en tilsynsrapport, der beskriver forholdene på ejendommen. Heraf fremgår også, hvis der er uoverensstemmelser med gældende lovgivning og at forholdene efterfølgende skal bringes i orden.

Brugerbetaling

Kommunen opkræver et gebyr, afregnet efter det timeforbrug, som den tilsynsførende anvender i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet. Gebyret opkræves én gang om året.

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Plan og miljø - landbrug
landbrug@jammerbugt.dk