Yderligere tilbudNogle tilbud henvender sig til borgere uanset forsørgelsesgrundlag. Andre tilbydes specifikt til eksempelvis sygemeldte borgere, og nogle tilbud har et beskæftigelsesmæssigt fokus på borgers tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet. 

Kontakt:
Under de enkelte beskrivelser findes kontaktoplysninger på de afdelinger, hvor man kan få yderligere information. Borgerne henvises til forløb/projekt enten fra sundhedsafdelingen eller fra Jobcenter Jammerbugt. 

Sundhedsafdelingen: tlf. 7257 8870, sundhed@jammerbugt.dk 
Jobcenter: tlf. 7257 7255, jobcenter@jammerbugt.dk

Tilbud:

Hjælp i forbindelse med et misbrug eller overforbrug

Er der problemer med eller bekymringer omkring forbrug af alkohol eller stoffer, har såvel borgere som pårørende mulighed for rådgivende samtaler med en af sundhedsafdelingens misbrugskonsulenter. Herfra kan også hjælpes videre til behandlingstilbud. 

Sundhedsafdelingen: tlf. 7257 8870, sundhed@jammerbugt.dk.

Behandlingscenter Jammerbugt – alkohol og stoffer

Hvilken behandling der tilbydes afhænger af borgerens situation, ønsker og eventuel tidligere erfaring med behandling. Behandlinger kan enten foregå som personlige samtaler mellem borger og misbrugsbehandler eller som døgnbehandling.

Der er behandlingsgaranti, som betyder, at tilbuddet gives senest 14 dage efter henvendelse. Ved døgnbehandling kan borger blive opkrævet egenbetaling for kost og logi. 

Jobcenter: tlf. 7257 7255, jobcenter@jammerbugt.dk.

Socialpsykiatrisk akuttilbud (boform Toftehøj i Aabybro)

Målgruppen er borgere, der bor i egen bolig og som oplever en akut psykisk krise. Der tilbydes personale at tale med mhp. at hjælpe borgeren med at klare krisen, give ro og hjælp til afklaring af, om borgeren kan få yderligere hjælp og blive i egen bolig. Der kan tilbydes op til tre overnatninger. 

Handicap og socialpsykiatri: tlf. 72 57 72 31.

Sorggruppe for børn

Sundhedsplejen har i samarbejde med Jammerbugt Provsti et tilbud til børn mellem 6 og 18 år, der har mistet en nær pårørende. 

Sundhedsafdelingen: tlf. 7257 8870, sundhed@jammerbugt.dk.

NADA

NADA er en metode, hvor der anvendes øreakupunktur mhp. at skabe balance mellem krop og psyke. Det er et supplement til anden behandling. NADA tilbydes på kommunens væresteder og foregår som udgangspunkt i grupper. 

Handicap og socialpsykiatri: tlf. 72 57 72 31.

Forebyggende hjemmebesøg

Tilbud til borgere over 65 år. Borgere får sammen med en forebyggende medarbejder mulighed for at drøfte sin aktuelle livssituation. Der er også mulighed for at få information, råd og vejledning om forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. 

Sundhedsafdelingen: tlf. 7257 8870, sundhed@jammerbugt.dk.

Tilbud til sårbare gravide og spædbarnsfamilier – intensiv indsats

 • Er et udvidet tværprofessionelt samarbejde mellem Børne- og Familierådgivningen, Familiecentret, Sundhedsplejen og Social- og Sundhedsforvaltningen / Ungeenheden, Socialpsykiatrien, Bo-støtte Jammerbugt kommune, med henblik på intensiv indsats i barnets første leveår.
 • Er et dagbehandlingstilbud til forældre, hvor der er behov for intensiv daglig støtte i varetagelsen af omsorgen for deres spædbarns optimale udvikling og trivsel.
  I ugens 5 hverdage tilbydes der en intensiv behandlingsindsats og i weekenden tilsyn med fokus på støtte og vedligehold af behandlingsindsatsen.

Graviditetsbesøg til 1. gangs gravide

Hvornår: Andet trimester
Sted: Hjemmebesøg

Indhold:
Der tages udgangspunkt i et semistruktureret historisk interview, der er inspireret af og bygger på delementer af AAI – adult attachment interview og IWMC – internal working model of the child.

Mål:

 • Begge forældre til stede.

 • Styrke en sund start på livet for barnet.

 • At forældrene bliver/er trygge ved forældrerollen.

 • Flere familier bliver i stand til at klare forældrerollen, uden yderligere foranstaltninger.

 • Få skabt en tidlig relation til en fagperson.

 • Tidlig opsporing af kommende forældre, der har brug for tidlig indsats.

Fokus på amning, med udgangspunkt i hvor familien er henne i forhold til amning. Der er evidens for at drøftelser omkring amning, kan medvirke til en god start for amningen og sufficient ernæring til spædbarnet. Italesætte fædrenes opbakning, da der er forskning som viser, at far er den bedste støtte for en god og vellykket amning. Forberedelsen skal give forældrene realistiske forventninger, selvtillid og viden om, hvad der skal til for at få amningen til at fungere. Der er evidens for at amning kan være en medvirkende faktor til forebyggelse af fedme.

Graviditetsbesøg til gravide med særlige behov

Hvornår: Andet trimester
Sted: Hjemmebesøg

Hvem:

 • Kommende første- eller flere gangs forældre med særlig behov;

 • Forældre til præmature børn

 • Forældre til handicappede børn

 • Forældre der har mistet børn (aborter, dødfødte, død umiddelbart efter fødslen, mistede børn i almindelighed)

 • Socialt belastede familier (familier der er ”kendte i systemet”), herunder misbrugere, psykisk syge, familier præget af vold

 • Socialt udsatte familier, der samtidig har en anden etnisk baggrund

 • Unge gravide/forældre

 • Enlige gravide

 • Hvis der tidligere har været efterfødselsreaktioner

Jordemoderen kan desuden henvise kvinder som tidligere har haft ammeproblemer og som ønsker at amme næste barn.

Mål:

 • Anvende fagligt skøn for at afdække evt. bekymringer og evt. iværksætte yderligere foranstaltninger

 • Opspore evt. depression hos den gravide

 • Forældre opnår en større bevidsthed om hvad der skal videreføres til deres børn – dvs. en metode til at bryde negativ social arv

 • Styrke tilknytningen til det kommende barn

 • Opspore forældre, der vurderes at have problemer med at tackle forældrerollen