Tilbud til borgere med fysiske udfordringerNogle tilbud henvender sig til borgere uanset forsørgelsesgrundlag. Andre tilbydes specifikt til eksempelvis sygemeldte borgere, og nogle tilbud har et beskæftigelsesmæssigt fokus på borgers tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet. 

Kontakt:
Under de enkelte beskrivelser findes kontaktoplysninger på de afdelinger, hvor man kan få yderligere information. Borgerne henvises til forløb/projekt enten fra sundhedsafdelingen eller fra Jobcenter Jammerbugt. 

Sundhedsafdelingen: tlf. 7257 8870, sundhed@jammerbugt.dk 
Jobcenter: tlf. 7257 7255, jobcenter@jammerbugt.dk

Tilbud:

Fastholdelsesteam

Når en virksomhed har en medarbejder bosiddende i Jammerbugt Kommune, som er ramt af sygdom eller som på grund af helbredsmæssige problemer har svært ved at klare jobbet, kan virksomheden anmode om en hurtig indsats fra Jobcenter Jammerbugts Fastholdelses- & forebyggelsesteam.

En hurtig indsats kan betyde, at medarbejderen enten helt undgår en sygemelding eller hurtigere genoptager sit job helt eller delvist efter en sygemelding. I samarbejde med virksomheden og medarbejderen udarbejdes således en handlingsplan for, hvordan medarbejderen kan støttes til at undgå en sygemelding eller påbegynde arbejdet igen. 

Jobcenter (virksomhedsservice): tlf. 7257 8990, jobcenter@jammerbugt.dk.

Lær at mestre job og sygdom

Målgruppen for forløbet er sygedagpengemodtagere, og kan i særlige tilfælde også anvendes af andre målgrupper. Der er tale om et mestringsforløb, som forløber over seks uger. Kurset giver inspiration og konkrete værktøjer til aktivt at håndtere sygdom og jobsituation. 

Jobcenter: tlf. 7257 7255, jobcenter@jammerbugt.dk.

Projekt Aktiv Igen

Målgruppen for tilbuddene er sygedagpengemodtagere, og kan i særlige tilfælde også anvendes af andre målgrupper. Der er tale om træningsforløb, som tilpasses borgerens helbredsmæssige udfordring med henblik på at mindske disse. Træningen kan bestå af træning i motionscenter, varmtvandstræning, pilates, træning i naturen samt smertehåndteringskursus. Rådgiverne i Jobcenter visiterer til tilbuddet. 

Varmtvandstræning:
Målgruppen er borgere, som er sygemeldt eller i gang med genoptræningsforløb efter indlæggelse eller operation. Træningen foregår én gang ugentligt 

Pilates:
Målgruppen er borgere, der er sygemeldt pga. fysiske eller psykiske problemer. Træningen foregår én gang ugentlig á 75 minutter i otte uger. 

Træning i motionscenter:
Målgruppen er sygemeldte borgere. Tilbuddet består af individuel superviseret træning på baggrund af individuel fysioterapeutisk undersøgelse/vurdering. Træningen målrettes det arbejde, borgeren skal videre til og kan f.eks. bestå af styrke- og kredsløbstræning, træning af bevægelighed, stabilitet og kropsbevidsthed.
 

Træning i Naturen:
Målgruppen er borgere, som er tilknyttet Aktiv Igen, et rehabiliteringshold eller som har en genoptræningsplan fra sygehuset. Der er træning to gange om ugen á 1,5 time. 

Smertehåndtering:
Målgruppen er borgere, som har langvarig smerteproblematik (over 3 måneder) og som allerede deltager i forløb i Sundhedsafdelingen. Der er i alt tre undervisningssessioner af to timers varighed. 

Jobcenter: tlf. 7257 7255, jobcenter@jammerbugt.dk.

Fysio- eller ergoterapeutisk rådgivning

Alle borgere i Jammerbugt Kommune har mulighed for fysio- eller ergoterapeutisk rådgivning. Tilbuddet består af en snak med en fysio- eller ergoterapeut og indeholder råd og vejledning i forhold til konkrete problemstillinger. 

Sundhedsafdelingen: tlf. 7257 8870, sundhed@jammerbugt.dk.

Rehabiliteringsforløb

Forløbene tilrettes individuelt efter behov og kan bestå af fysisk træning, undervisning, kostvejledning og hjælp til rygestop. Forløbet starter op med en samtale med en specialsygeplejerske og slutter af med en drøftelse af, hvorledes ændringer kan sikres fortsat.

Borgeren skal være udredt af læge, der skal sende en elektronisk henvisning til Sundhedsafdelingen – med undtagelse af borgere med kræft, som IKKE nødvendigvis skal henvises af lægen. Borgeren skal være motiveret for at komme i gang med en livsstilsændring og skal kunne deltage på et hold i Sundhedshuset i Brovst eller Pandrup.

Kræftrehabilitering:
Formålet med kræftrehabilitering er at give borgeren redskaber og støtte til at håndtere livet med og efter en kræftsygdom. 

Diabetes rehabilitering:
Målgruppen er borgere med Diabetes type 2 i en stabil fase.
Rehabiliteringsteamet består af sygeplejerske, fysioterapeut, kostvejleder og rygestop-instruktør. Tilbuddet foregår i dagtimerne og strækker sig over otte uger, med træning to gange om ugen og undervisning en gang om ugen. 

Hjerte rehabilitering:
Målgruppen er borgere med hjertesygdom i stabil fase, men som har nogle begrænsninger som følge af sygdommen. Det er som udgangspunkt et individuelt forløb, der består af samtale, undervisning, vejledning og fysisk træning. 

KOL rehabilitering:
Målgruppen er borgere med mild til moderat KOL eller svær KOL i stabil fase, som samtidig har fysiske og/eller psykiske begrænsninger som følge af sygdommen. Forløbet består af både træning og undervisning/vejledning.

Osteoporose rehabilitering:
Osteoporose rehabilitering henvender sig til borgere, der har osteoporose og som er selvhjulpne. Tilbuddet starter med en individuel samtale og forløber over 8 uger, hvor der er undervisning en gang om ugen og fysisk træning to gange om ugen. Der bliver undervist i emnerne: osteoporose, osteoporose og træning, ergonomi, smerte, medicin og kost.

Yderligere tilbud i sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen: tlf. 7257 8870, sundhed@jammerbugt.dk.

Samvær og bevægelse
Jammerbugt Kommune og Kræftens bekæmpelse tilbyder fysisk træning og sociale aktiviteter for personer, som har eller har haft kræft. Der er tilbud om motion to gange ugentligt og cafe én gang om ugen. 

Korsang for borgere med lungesygdom
Målgruppen er borgerne med lungesygdom. Udover at synge laver sangerne vejrtrækningsøvelser, stemmeøvelser og kropsøvelser. Koret øver én gang om ugen i 12 uger. 

Rygestoptilbud
Der tilbydes både rygestopvejledning og rygestopkursus. 

Vederlagsfri fysioterapi
Holdtræning til borgere med følger efter en apopleksi eller progressiv neurologisk sygdom. 

Genoptræning
Genoptræning efter Sundhedsloven til borgere udskrevet fra sygehus med genoptræningsplan.
Genoptræning/vedligeholdende træning efter Serviceloven til borgere, der oplever pludselig nedgang i funktionsniveau. 

Bækkenbundstræning
Målgruppen er borgere der har ufrivillig vandladning ved fysisk aktivitet eller ønsker at forebygge det. Træningen foregår én gang ugentlig i otte uger. 

Hjerneskade – café og samværstilbud
Hjernesagen tilbyder et café- og samværstilbud for både borgere med følger efter erhvervet hjerneskade samt pårørende. 

Lungefunktionsmåling
Sundhedsafdelingen tilbyder en lungefunktionsmåling til alle borgere over 35 år, der har røget eller ryger.

Vejning
Der er mulighed for at blive vejet og få målt fedtprocent. 

Kostvejledning
Målgruppen for dette tilbud er borgere med cancer, svær overvægt ( BMI>30), undervægt (er småtspisende eller har tabt sig ufrivilligt, BMI <18,5), diabetes type II, hjerte-kar-sygdom, forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk, KOL, PCO. Tilbuddet gælder også for børn og unge. 

Aktivisterne
Et tilbud til borgere som gerne vil gå stavgang i naturen i samvær med andre. Foregår én gang om ugen. 

Fysio- og ergoterapi til børn
Der tilbydes sansemotorisk undersøgelse af barnet, rådgivning og vejledning af barnets forældre, dagplejere, pædagoger, lærere mv. Ud fra en individuel vurdering kan der tilbydes træningsforløb.