You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kommuneplan21

Kommuneplan21 er i offentlig høring i 8 uger fra 3. september til 29. oktober 2021. Kommuneplanen er med til at forenkle grundlaget for den fysiske planlægning af udlæg til fordel for virksomheder, organisationer og borgere i Jammerbugt Kommune.

I revisionen af Kommuneplan21 bliver der samlet op på og indarbejdet elementer fra strategier, politikker og planer, som har indvirkning på den fysisk planlægning i kommunen. Og revisionen betyder en ajourføring i forhold til statslige interesser og ændret lovgivning, herunder nye krav og muligheder i planloven.

Fokus i revisionen af Kommuneplan21 for Jammerbugt Kommune er det åbne land, klimatilpasning, opdatering af retningslinjer i forhold til detailhandel og rammer for lokalplanlægningen og lokalisering af nye områder til byudvikling.

Kommuneplan21 beskriver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Den vil indeholde retningslinjer og tilhørende redegørelse i forhold til, hvilke hensyn kommunalbestyrelsen vil lade indgå i afvejning af ansøgninger og tilladelser. Og endelig sætter kommuneplanen rammerne for, hvad der kan lokalplanlægges i de enkelte dele af kommunen.

I Kommuneplan21 opdateres udpegningen og retningslinjerne for kommunens klimatilpasningsplan, så der er overensstemmelse mellem klimatilpasningsplanen og kommuneplanen. I samarbejde med Jammerbugt Forsyning A/S er der desuden indarbejdet et grundlag for vandhåndtering i planlægningsprocessen.

De mest markante udlæg

De væsentligste nyudlæg af rammer sker i området mellem Aalborg og Blokhus-Hune.

De største udlæg af nye rammer til boliger sker i:

  • Aabybro (23 ha)
  • Birkelse-Ryaa (16 ha)
  • Nørhalne (12 ha)
  • Biersted (7,5 ha)
  • Pandrup (5 ha)

 De største udlæg af nye rammer til erhverv sker i:

  • Bejstrup (22,5 ha)
  • Nørhalne (10 ha)
  • Brovst (5,5 ha)
  • Gjøl (1 ha)

De største udlæg af arealer til nye sommerhuse sker i:

  • Ingstrup (33 ha)
  • Tranum (14,5 ha)

I de øvrige plandistrikter sker mindre tilretninger og justeringer af eksisterende rammer.

Deltag i debatten

Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller andet til forslaget til Kommuneplan21, skal de fremsendes i offentlighedsfasen.

Bemærkningerne kan fremsendes på 3 måder:

 1. Mail til kommuneplan@jammerbugt.dk
 2. Brev til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro, Mrk.: Kommuneplan21
 3. Høringsmodulet som findes i nederste højre hjørne inde på Forslag til Kommuneplan21 med tilhørende miljørapport.

Gældende kommuneplan

Indtil Kommuneplan21 er endeligt vedtaget, gælder Helhedsplan17 fortsat.