You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Bekendtgørelse om valget

I henhold til den kommunale valglovs §22 bekendtgøres det herved, at der tirsdag 16. november 2021 afholdes valg til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune for perioden 1. januar 2022-31. december 2025.

Valg til Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune

Der skal vælges 27 medlemmer til kommunalbestyrelsen.

Afstemningen

Afstemningen foregår fra kl. 8 til kl. 20 på 20 afstemningssteder.

Vælgernes afstemningssted fremgår af det valgkort, som alle vælgere får tilsendt.

Kandidatlister samt liste- og valgforbund

De blanketter, som skal anvendes til anmeldelse af kandidatlister, listeforbund og/eller valgforbund kan rekvireres hos Sekretariatet, Toftevej 43, 9440 Aabybro tlf. 7257 7777, mail raadhus@jammerbugt.dk.

Formularer fra tidligere kommunalvalg kan ikke anvendes.

Indlevering af kandidatlister skal ske i fysisk form til samme adresse. Kandidatlisten må højst indeholde 31 kandidatnavne. Såfremt kandidatlisten indgår i et listeforbund, må det på det samlede listeforbund højst indeholde 35 kandidatnavne.

De partier/kandidatlister, der blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen ved Kommunalvalget 2017, og som tirsdagen ni uger før valgdagen (14. september 2021) fortsat er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, kan efter anmodning blive fritaget for kravet om indsamling af stillere.

Kandidatliste uden stillere

Anmodningen sker ved angivelse på kandidatlisten. Indlevering af kandidatliste uden stillere kan tidligst ske tirsdag 31. august 2021 og senest tirsdag 14. september 2021 kl. 12.

Kandidatlister med stillere

Alle øvrige partier/lister, der ønsker at stille op til valg til Kommunalbestyrelsen skal indlevere en kandidatliste, der er underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere.

Ingen kan være stillere for mere end én kandidatliste. Indlevering af en kandidatliste med stillere kan tidligst ske tirsdag 14. september 2021 og senest tirsdag 28. september 2021 kl. 12.

Valgforbund og/eller listeforbund skal anmeldes til Valgbestyrelsen, Toftevej 43, Aabybro senest mandag 4. oktober 2021 kl. 12. Der kan ikke dispenseres fra ovenstående frister for indlevering af kandidatlister og/eller anmeldelse af valg og listeforbund.

Valgret (hvem har ret til at stemme)

Følgende har ret til at stemme til valget til Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune:

Alle, der på valgdagen er fyldt 18 år har fast bopæl i Jammerbugt Kommune og som herudover enten:

  • har dansk indfødsret
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge, eller
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark de sidste 4 år forud for valgdagen

Endvidere kan man have valgret, hvis man er fyldt 18 år på valgdagen, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.
Det skal bemærkes at valgretten er afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrative udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Valgbar (hvem kan opstille som kandidat)

Valgbar til Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune er alle, der har ret til at stemme til valget, jf. ovenfor, og som fredag 1. oktober 2021 opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varighed af forudgående fast bopæl i riget, der først skal være opfyldt på valgdagen.

Hvis valgretsbetingelserne ikke er opfyldt fredag 1. oktober 2021 skal valgretsbetingelserne være berigtiget senest mandag 4. oktober 2021 kl. 12. Der kan ikke dispenseres fra disse frister.

Evt. spørgsmål i forbindelse med kommunalvalget kan rettes til Sekretariatet, Toftevej 43, 9440 Aabybro, Tlf. 7257 7777 mail raadhus@jammerbugt.dk.