You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Saltum, Kordal og Ll. Norge - offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 24-010

Type: Lokalplan Område: 9493 Saltum Høringsfrist: 06.05.2024 Lagt online: 11.03.2024

Offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 24-010, Sommerhusområde, Kordal og Ll. Norge, Saltum

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 29. februar 2024 vedtaget Forslag til Lokalplan 24-010 og sender derfor planen i offentlig høring i 8 uger, jf. Planloven §§ 24-26.

Hvis du har bemærkninger til planforslaget, vil vi gerne høre fra dig. Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 6. maj 2024 på adressen:

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
eller på e-mailadressen: plan@jammerbugt.dk

Planforslaget
I januar 2017 igangsatte Jammerbugt Kommune et større projekt med udarbejdelse af landskabsanalyser samt fornyelser af plangrundlaget i sommerhusområdet nord for Blokhus. Der blev i årene 2017 til 2018 udarbejdet en landskabsanalyse for området samt fem nye lokalplaner.

Projektet er nu genoptaget, og der fortsættes videre mod nord - til Faarup Klitbakker og Saltum Strand. Lokalplanforslag 24-010 er derfor en del af et større projekt med udarbejdelse af landskabsanalyser og fornyelser af plangrundlaget i sommerhusområdet nord for Blokhus samt ved Faarup Klitbakker og Saltum Strand.

Store dele af sommerhusområdet ved henholdsvis Faarup Klitbakker og Saltum Strand er omfattet af Byplanvedtægt nr. 1, som er vedtaget i 1953, samt af Byplanvedtægt nr. 4, som er vedtaget i 1974.

Ud over byplanvedtægterne er der i sommerhusområdet mange tinglyste deklarationer, som vil forsøges aflyst, og bestemmelserne vil blive overført til de nye lokalplaner. Dette vil være med til at lette administrationen af områderne, og det vil desuden give et mere forenklet plangrundlag, som er let forståeligt for alle borgere.

Lokalplanområdet og lokalplanens indhold
Lokalplanområdet er beliggende i området ved Kordal og Lille Norge. Lokalplanområdet har et areal på ca. 150 ha. Størstedelen af lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde. En mindre del af lokalplanområdet er beliggende i landzone. Dele af lokalplanområdet er fredet via fredningerne i Lille Norge og i Dybdal.

De primære hovedfordelingsveje inden for området er Ørnebjergvej, Kordalsvej og Karen Mariesvej. Langs kysten er der flere stier, der leder ud til havet. Stierne kobler sig på det eksisterende vejnet af blinde og gennemkørende veje.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området bevarer sin nuværende karakter, og at der ved ombygning og ved nybyggeri tages hensyn til det nærområde, bebyggelsen er beliggende i.

Lokalplanen indeholder derfor bl.a. bestemmelser om bebyggelsens udformning, størrelse og placering. Derudover er der i lokalplanen bestemmelser for terrænregulering, beplantning og hegning. Nogle bestemmelser gælder for hele lokalplanområdet, mens andre er tilpasset det enkelte delområde.

Lokalplanen inddeler lokalplanområdet ved Kordal og Lille Norge i et mindre antal delområder (tre delområder), hvor centrale bestemmelser fra tidligere planlægning (byplanvedtægter og deklarationer/servitutter) er blevet sammenskrevet og moderniseret.

Lokalplanforslagets retsvirkninger
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder følgende midlertidige retsvirkninger:

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget. Retsvirkningerne fremgår af Planlovens § 17.

De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 11. marts 2024 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 11. marts 2025.

Når lokalplanen bliver bekendtgjort offentligt, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.

Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere, jf. Planloven § 47.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Der er jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af lokalplanen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at:

  • planen ikke påvirker et internationalt beskyttelsesområde,
  • der er tale om at opdatere de bebyggelsesregulerende bestemmelser for et allerede eksisterende og udbygget sommerhusområde,
  • påvirkningen af grønne områder og beplantninger, dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelses interesser i forbindelse med eventuelle anlægsarbejder er lokal samt kortvarig, og det vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
  • de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser, og
  • området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet - se mere her.

Yderligere oplysninger
Du/I er velkommen til at kontakte Karina Lentz Andersen (kla@jammerbugt.dk – 41912654) eller Kathrine Brix Mørk (ktm@jammerbugt.dk – 41912644), hvis der ønskes yderligere oplysninger.

 

Klage- og søgsmålsvejledning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

 Hvad kan der klages over? -Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 21, stk. 1 og 2

Afgørelser om hvorvidt et projekt er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelserne kan påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. For afgørelser truffet i henhold til Planloven gælder:

Hvem kan klage?

  • Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet ”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Frist for at indgive klage

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Virkning af at der klages

Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

Indbringelse for domstolene

Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.naevneneshus.dk