Private fællesveje i by- og sommerhusområder

Vedligehold, administrationsomkostninger og anlæg af hastighedsdæmpende tiltag

Vedligehold

Private fællesveje vedligeholdes af ejerne af de tilgrænsende ejendomme. De kan også vedligeholdes som et samlet arbejde.

Opkrævning af administrative udgifter
Kommunen kan pålægge de vedligeholdelsesforpligtede grundejere at betale for dokumenterede administrative udgifter for kommunen i forbindelse med behandlingen af sager om kommunens stillingtagen til om en privat fællesvej er i god og forsvarlig stand, og fastsætte udgiftsfordeling mellem de vejberettigede.

Forvaltningens arbejde er fastsat til en timepris på kr. 650. Kørsel afregnes efter statens takster, som i 2017 er kr. 3,53 pr. km.

Omkostningen til kommunen fordeles som udgangspunkt efter samme fordelingsnøgle som partsfordelingen på vejen. Kommunen kan pålægge den, der anmoder kommunen om at tage stilling til vejens vedligeholdelsesstand eller at fastsætte en ny udgiftsfordeling vedrørende vejens fremtidige vedligeholdelse, at afholde kommunens dokumenterede administrative udgifter, når dette efter kommunens skøn er rimeligt.

Kommunen har en vejledningsforpligtelse jf. forvaltningsloven. Derfor vil almene spørgsmål til lovgivningen ikke blive takseret.  

Hastighedsdæmpning på private fællesveje

Kommunen skal give tilladelse til etablering af vejbump eller andre hastighedsdæmpende foranstaltninger på private fællesvej i byzone eller i sommerhusområde. 

Der findes forskellige hastighedsdæmpende foranstaltninger, som fx vejbump, chikaner, indsnævringer af vejen med vejbede i en eller begge sider. Vær opmærksom på, at vejbump ikke tillades etableret i grus på grusveje, da vejbump i grus deformerer efter kort tid og dermed ikke overholder de gældende normer for vejbumps dimensionering. 

Vær opmærksom på at udgifter til etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger og tilhørende skiltning skal afholdes af ansøger. 

Ansøgning
Tilladelse søges hos Jammerbugt Kommunes vejafdeling på mail veje@jammerbugt.dk eller med post til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Kommunen sørger for at indhente politiets godkendelse, såfremt at det ansøgte overholder de gældende vejregler. 

Tilladelse efter privatvejsloven er en offentligretlig tilladelse, hvilket betyder, at kommunen og politiet har taget stilling til almene offentlige hensyn ved sagsbehandlingen. Det kræver grundejerens (vejerejerens) accept for at udnytte tilladelsen. Det anbefales, at grundejerens accept indhentes forinden ansøgning indsendes. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvem der er grundejer. 

Jammerbugt Kommune kan bidrage med generel vejledning om vejregler og ansøgning, men kommunen er ikke behjælpelig med udarbejdelse af tegningsmateriale mm. Hvis ansøger ikke selv formår at frembringe tegningsmateriale mm. til ansøgningen, kan det være nødvendigt at bruge en rådgiver, der har indsigt i vejreglerne. 

Ansøgning til kommunen skal indeholde:

1) Beskrivelse af det ansøgte projekt

Beskrivelse af det konkrete projekt bl.a. med oplevelse af den trafikale situation på vejen, afstand mellem fartdæmpere og afstand til vejkryds, evt. håndtering af overfladevand, mm. 

2) En målfast tegning i 1:250 eller i et passende målestoksforhold

Tegningen skal vise de nuværende forhold på vejen og de ændringer, I søger om tilladelse til. Husk at markere bump, afmærkninger, vigelinjer, vejadgange til ejendomme, teknik såsom lysmaster, dæksler og brønde, hajtænder mv. 

3) En målfast detailtegning i 1:100 eller i et passende målestoksforhold

Tegningen skal vise målfast udformning på bump eller anden fartdæmpende foranstaltning med angivelse af dimensioner. 

4) En målfast oversigtstegning

En tegning af vejene i området. Tegningen skal vise den nuværende indretning af vejene og den ændring, I søger om tilladelse til, fx det fartdæmpede område, skiltningen, andre trafikreguleringer. 

Henvisning til vejregler om fartdæmpere
Vejdirektoratet har udarbejdet ”Håndbog om fartdæmpere”, hvor regler på området er nærmere beskrevet. Håndbogen kan findes ved søgning på www.vejregler.dk.