Cykelstiplan i Jammerbugt Kommune

Cykelstiplan 2012 er en langsigtet plan, hvor realiseringen vil strække sig ud over de 12 år, som eksempelvis er kommuneplanens planlægningshorisont.

Planen skal sikre et sammenhængende og sikkert stinet, som skal betjene bysamfund og trafikale mål så som skoler, idrætsanlæg og kulturelle attraktioner. Planen skal forbedre sikkerheden og trygheden for cykeltrafikken.

Cykelstiplanen skal danne grundlag for administration og behandling af ansøgninger om stianlæg, og planens prioritering skal danne udgangspunkt for udbygningsrækkefølgen. Planen indeholder en række ønsker til stiprojekter langs kommunens veje. Ønskerne stammer dels fra offentlighedsfasen i forbindelse med Helhedsplanen og fra arbejdet med Trafiksikkerhedsplanen.

Cykelstiplanen er et dynamisk værktøj, som løbende skal udvides/suppleres i takt med, at kommunen udvikles fysisk. Prioriteringslisten over stier forventes ajourført én gang årligt.

Stiplanen omfatter også stier langs Statens veje, da de er med til at binde cykelstinettet sammen. Stiplanen omfatter ikke rekreative stier, da disse typer af stier vil blive behandlet i en særskilt plan. Stiplanen er ikke udarbejdet så detaljeret, at den omfatter alle lokale stiforbindelser i boligområder eller de mindre byer. Ønsker om stier af denne type vil blive behandlet løbende, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af Masterplaner for de fire hovedbyer (Pandrup, Aabybro, Brovst, Fjerritslev), konkrete stiprojekter i lokalbyer og landsbyer eller sammen med byggemodning af nye boligområder.

Link til Cykelstiplan i pdf-fil