Trafiksikkerhed

Trafikulykker på kommunens veje koster hvert år Jammerbugt Kommune et tocifret millionbeløb. Det omfatter fx udgifter til dagpenge, behandling, genoptræning, pleje, revalidering etc. for de tilskadekomne i trafikken.

Derudover medfører ulykkerne også betydelige personlige omkostninger for de involverede og de pårørende, der kan være påvirket af ulykkerne resten af deres liv.

Trafiksikkerhedsplan
Jammerbugt Kommune har i maj 2016 vedtaget en revideret og digitaliseret trafiksikkerhedsplan. 

I forbindelse med revideringen er der udarbejdet en ulykkesanalyse på baggrund af de politiregistrerede ulykker og gennemført en borgerundersøgelse, hvor der indkom 260 henvendelser. Der er som følge heraf udvalgt 5 fokusområder, som også er indeholdt i Færdselssikkerhedskommissionen nationale handlingsplan. 

De 5 fokusområder er: 

  • For høj hastighed, da høj hastighed er en medvirkende årsag til at ulykker sker, og påvirker alvorsgraden af ulykkerne, og hastigheden har afgørende indflydelse på den oplevede tryghed, både af øvrige trafikanter og vejenes naboer. Der kommer løbende henvendelser om høj hastighed. Politiet har i disse år en forøget indsats med Automatisk Trafik Kontrol (fotovogne) også i Jammerbugt Kommune
  • Krydsninger, inkl. stikrydsninger, da ulykkesanalysen viser, at der er ulykkesbelastede kryds på det kommunale vejnet. Borgerundersøgelsen viser, at der er utryghed ved mange kryds, inkl. stikrydsninger, både for hårde og bløde trafikanter
  • Eneulykker i åbent land, da næsten 1/3 af alle ulykker siden 2010 i Jammerbugt Kommune har været eneulykker, som ofte sker ved at køretøjet kører af vejen. Den overvejende del af eneulykkerne sker i åbent land. Havarikommissionen for vejtrafikulykker har i november 2015 udgivet temarapport "Trafikulykker om natten" og anbefaler bedre vejafmærkning, ensartet afmærkning af kurver samt fokus på hastighed i mørke
  • Unge mandlige trafikanter i alderen 15-24 år, da aldersgruppen er udpeget som de 10 farlige år i trafikken, hvor aldersgruppen er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken og det gælder også i Jammerbugt Kommune, for mandlige både knallertrister og unge bilister. Kampagner og færdselsundervisning, især i udskolingen, kan medvirke til at gøre unge chauffører bevidste om deres sårbarhed og deres ansvar for at vise hensyn og være agtpågivende i trafikken
  • Tryghed for bløde trafikanter, da der er store samfundsmæssige gevinster ved at flere transporterer sig på cykel i stedet for i bil, herunder at børn får færdselserfaring ved at transportere sig selv til skole og fritidsaktiviteter. Den oplevede tryghed på vejnettet er afgørende for, hvor mange der cykler, og lader deres børn cykle. Færdselsundervisning, og træning i trafikken, er ligeledes afgørende for hensigtsmæssig adfærd blandt trafikanter, herunder evnen til at orientere sig tilstrækkeligt og ikke tage unødvendige chancer. 

Der er sat mål for hvert enkelt fokusområde. 

Der er udarbejdet et projektkatalog over 15 lokaliteter, der er udvalgt på baggrund af ulykkesanalysen og borgerundersøgelsen. Kataloget indeholder prisskøn på de enkelte projekter og skøn over projekternes effekter i forhold til

  • besparelser af fremtidige ulykker
  • forbedring af oplevet tryghed og
  • forslagets økonomi - mest trafiksikkerhed for pengene

Kataloget er dermed et godt beslutningsgrundlag som gør det muligt at prioritere mellem de forskellige projekter og deres indbyrdes indflydelse på at skabe mere sikkerhed og tryghed på det kommunale vejnet.  

Der er i forbindelse med planen beregnet en pris på omfartsvej øst om Aabybro. Kommunens Trafiksikkerhedsråd anbefaler at prioritere en omfartsvej øst om Aabybro, for at aflaste Aabybro by, herunder især Kattedamsvej, for gennemkørende trafik. 

Trafiksikkerhedsplanen kan ses via dette link https://planer.jammerbugt.dk/trafiksikkerhedsplan/forside/

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Direktør
Thomas Krarup
Tlf. direkte: 72 57 70 06
tka@jammerbugt.dk