Frit og udvidet valg af sygehus

Du kan vælge mellem alle offentlige sygehuse i Danmark, når du skal undersøges eller behandles. Hvis ventetiden er over en måned, kan du også vælge et privathospital. Har du en livstruende sygdom, er ventetiden endnu kortere.

Hvad betyder frit sygehusvalg?

Som borger i Danmark har du ret til frit sygehusvalg. Det betyder, at du frit kan vælge mellem offentlige sygehuse og afdelinger i landet, når du skal undersøges eller behandles.

Det er din egen læge, der skal sende en henvisning til det offentlige sygehus, som du gerne vil henvises til. Du har også mulighed for at tage kontakt til en patientvejleder i din bopælsregion for at få yderligere information om dine rettigheder.

Du skal som hovedregel selv betale transporten, hvis du vælger et andet sygehus.

Retten til frit sygehusvalg gælder ikke, hvis:

 • Du bliver indlagt akut med en ambulance. Her vil du blive bragt til det nærmeste sygehus, der tager imod akutte patienter.
 • Du har en diagnose, der kræver et særligt specialiseret behandlingssted.

Hvornår kan jeg ikke frit vælge sygehus?

 • hvis sygehuset, du ønsker, har væsentligt længere ventetider end lignende afdelinger på andre sygehuse
 • hvis du bliver indlagt akut. Her vil du blive bragt til det nærmeste sygehus
 • nogle højt specialiserede afdelinger kræver, at du lider af en bestemt sygdom, fx på Rigshospitalet
 • retten til selv at vælge sygehus - ved psykiatrisk behandling - kan begrænses af hensyn til dig selv.

Flere valgmuligheder ved ventetid (udvidet frit sygehusvalg)

 Hvis ventetiden til behandling på et offentligt sygehus overstiger 30 dage, har du ret til at vælge behandling på et privathospital. Det vil sige, at du frit kan vælge at blive henvist til et af de privathospitaler, som har indgået aftale med Danske Regioner.

På mitsygehusvalg.dk kan du se en oversigt over hvilke privathospitaler, du kan vælge imellem.

Hvornår kan jeg ikke benytte det udvidede frie sygehusvalg?

 • hvis privathospitalet, du ønsker, har væsentligt længere ventetider end lignende afdelinger på andre sygehuse
 • hvis privathospitalet ikke har en aftale med regionerne
 • hvis du skal have organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, refertilisations- behandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation eller ophold på rekonvalescenthjem.

Find ventetider på behandling

På mitsygehusvalg.dk har du mulighed for at se ventetider på udvalgte behandlinger og operationer på landets offentlige sygehuse og privathospitaler. 

Den forventede ventetid er et udtryk for syghusenes aktuelle skøn over den ventetid, den næste ukomplicerede patient kan forvente fra henvisning til udredning/behandling.

De forventede ventetider på mitsygehusvalg.dk er lavet på baggrund af indberetninger fra sygehusene til Sundhedsdatastyrelsen.

Kortere ventetid ved livstruende sygdom

Der er fastsat maksimale ventetider til behandling for visse kræft- og andre livstruende sygdomme.

Hvilket sygehus kan jeg vælge?

Hvis ventetiden til behandling på et offentligt sygehus overstiger 30 dage, har du ret til at vælge behandling på et privathospital. Det vil sige, at du frit kan vælge at blive henvist til et af de privathospitaler, som har indgået aftale med Danske Regioner.

Retten til udvidet frit sygehusvalg gælder ikke hvis:

 • Det pågældende privathospital ikke besidder den fornødne ekspertise i forhold til den behandling, som du skal have foretaget.
 • Behandlingen er en af de følgende behandlinger, som ikke er omfattet af det udvidede frie sygehusvalg: organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, refertilisationsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation eller ophold på rekonvalescenthjem.
 • Behandlingen er forskningsmæssig, eksperimentel eller alternativ.
 • Det pågældende privathospital ikke har indgået aftale med Danske Regioner om behandlingen.

Find information om kvalitet i sundhedsvæsenet

På internettet kan du finde oplysninger om de forskellige sygehuse og om sundhedspersoner, der har været kritik af:

Sammenlign sygehuse og klinikker på sundhedskvalitet.dk

Sundhedskvalitet er et redskab til dig, når du skal vælge eller vil sammenligne sygehuse og klinikker. Sundhedskvalitet viser dig oplysninger om kvalitet og service på sygehuse og klinikker - både offentlige og private.

Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført på landets sygehuse hvert år. Læs om undersøgelsen og undersøgelsens resultater her.

Tilsynslisten

Sundhedsstyrelsen har lavet en liste over sundhedspersoner, der har påbud, er i skærpet tilsyn eller har fået foretaget hel eller delvis indskrænkning af deres autorisation.

Kritik af sundhedsfaglige

Styrelsen for Patientsikkerhed har en liste med afgørelser om alvorlig eller gentagen kritik truffet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Endvidere kan du finde afgørelser om kritik i forbindelse med kosmetiske indgreb.

Hvis du vil klage

Du kan sende klager til Styrelsen for Patientsikkerhed eller til en patientvejleder i din region. En patientvejleder kan også hjælpe dig med at lave klagen.

Hvis du ikke har NemID:

Lovgivning

Din ret til frit og udvidet frit sygehusvalg er beskrevet i Sundhedslovens afsnit VI om Sygehusydelser og i "Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.".