Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje - et tilbud til ældre borgere.

Omsorgstandpleje er et tilbud til ældre borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger, og det administreres af Tandplejen i Jammerbugt Kommune.

Du kan læse mere om omsorgstandpleje i Jammerbugt Kommune ved at benytte linket nedenfor.

Link til Tandplejen i Jammerbugt Kommune

Tilskud til behandling og undersøgelse

Du kan frit vælge mellem alle tandlæger, som er godkendt af regionen til at yde tandlægehjælp. Når du er over 18 år, skal du selv betale for undersøgelse og behandling hos tandlægen, men du får tilskud fra det offentlige til en række behandlinger:

 • undersøgelse
 • forebyggende behandling
 • behandling af huller (caries)
 • tandkødsbetændelse (paradentose)
 • rodbehandling
 • tandudtrækning under lokalbedøvelse.
Bed om et skriftligt tilbud

Hvis en behandling vil koste over 2.500 kr., når tilskuddet fra sygesikringen er trukket fra, så skal tandlægen tilbyde et skriftligt overslag på prisen. Der er frit valg af tandlæge, og du kan skifte mellem tandlæger, alt efter hvilken behandling du ønsker. 

Faste priser - sygesikringsgruppe 1

For patienter i sygesikringsgruppe 1 er prisen fast i de fleste tilfælde. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i, men langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

De faste priser fremgår af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge og er ens for alle klinikker.

Tilskud til tandlægehjælp og tandpleje bliver automatisk trukket fra regningen, før du betaler. Du får enten en procentdel af prisen eller et fast tilskud til en bestemt behandlingstype. Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

Frie priser - sygesikringsgruppe 2

For patienter i sygesikringsgruppe 2 findes der ikke faste priser. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i. De frie priser fastsætter den enkelte klinik, og tandlægens prisliste skal kunne ses i venteværelset.

Hvis din samlede betaling for behandling forventes at overstige 2.500 kr., skal din tandlæge give dig et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag.

Patienter i sygesikringsgruppe 2 får samme tilskud, som en patient i sygesikringsgruppe får til en tilsvarende behandling. Tandlæger og tandplejere fastsætter selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale forskellen, når du er i sikringsgruppe 2.

Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.  

Modtager du kontanthjælp eller uddannelseshjælp?
 • 18-24 årige kan få tilskud til dækning af 100 pct. af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2021)
 • 25-29 årige, der modtager uddannelseshjælp, kan få tilskud til dækning af 100 pct. af borgerens udgifter, som overstiger 600 kr. (2021).
 • 25 årige eller derover kan få tilskud til dækning af 65 pct. af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.(2021).

Tilskud til tandlægebehandling i udlandet

Til tandbehandling foretaget af en autoriseret behandler i et EU eller EØS land, dvs. hele EU samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein, får du samme tilskud som i Danmark. Tilskuddet dækker de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark.

Der gives ikke tilskud til f.eks. tandproteser eller kroner.

Udbetaling af tilskud

Ved tandlægebehandling i udlandet skal du selv betale det fulde beløb og derefter ansøge din region om at få tilskudsbeløbet refunderet.

Hvis du bliver behandlet af en tandlæge i udlandet, skal du huske at få:

 • en specificeret og kvitteret regning med dit navn samt adresse og personnummer påført
 • en beskrivelse af ydelsen
 • en kopi af eventuel lægehenvisning
 • dokumentation på, at den tandlæge du vælger, er offentligt autoriseret i det pågældende land.

Dokumentation skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk og regning sendes til din region. Husk at oplyse nummer på din NemKonto.

Læs mere om tilskud til tandlægebehandling i udlandet og find adressen på din region:

Læs også om tandlægebehandling i udlandet hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Omsorgs- og specialtandpleje

Voksne, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger, har krav på at modtage en anden form for tandbehandling fra kommunen. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, men også visse andre svage grupper, der ikke er på institution.

Den maksimale egenbetaling for patienter i omsorgstandplejen er 550 kr. (2021).

Specialtandpleje

Specialtandplejen er for sindslidende og fysisk og psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Den maksimale egenbetaling 2050 kr. (2021).

Få overblik over dine konsultationer

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.