Fødselsregistrering

Når jeres barn er født, skal myndighederne have besked om fødslen inden 14 dage. Så får barnet et CPR-nummer og en fødselsattest

Fødselsanmeldelse

Du skal kun anmelde dit barns fødsel under følgende omstændigheder:

 • Hvis moren bor uden for Sønderjylland, og ingen jordemoder har medvirket ved fødslen.
 • Hvis moren bor i Sønderjylland, og fødslen ikke er sket på et hospital.

Du kan anmelde fødslen på blanketten 'Fødselsanmeldelse.

Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Når barnet fødes på hospitalet

Jordemoderen indberetter fødslen til personregisterføreren. Det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i sognet, hvor moren bor.

Hvis I bor i Sønderjylland, indberetter jordemoderen i stedet fødslen til kommunen.

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I anmelde faderskab digitalt, det kan I læse mere om her:

Når barnet fødes hjemme

Bor barnets mor i Sønderjylland

I skal selv som forældre anmelde fødslen til kommunen. Læs mere om registrering af fødsler og navne i Sønderjylland eller print en fødselsanmeldelse til registrering af fødsel eller navn.

Bor barnets mor uden for Sønderjylland

Hvis ingen jordemoder har medvirket ved fødslen, skal I selv som forældre anmelde fødslen til sognet dér, hvor fødslen er fundet sted. Har en jordemoder medvirket, anmelder jordemoderen fødslen.

Bor barnets mor i udlandet, men føder i Danmark

Har en jordemoder medvirket ved fødslen, bliver fødslen registreret i sognet, hvor fødslen har fundet sted.

Hvis du bor i udlandet og føder i Danmark

Hvis du føder et barn og ikke har en dansk folkeregisteradresse, registreres fødslen i sognet, hvor fødslen har fundet sted. Det er kun, hvis en jordemoder ikke har medvirket ved fødslen, at du skal anmelde fødslen. Du kan selv printe blanketten ud. Send den til sognet, hvor fødslen har fundet sted. Find sognet herunder:

Her gælder også, at hvis du føder på et sygehus, der ligger i Sønderjylland, så lad sygehuset vejlede dig i, hvilken kommune blanketten skal sendes til i Sønderjylland.

Hvis du bor i udlandet og føder i udlandet

Ønsker du en fødselsattest skal du henvende dig til de udenlandske myndigheder, dér hvor barnet er født.

Hvis du bor i Danmark og føder i udlandet

Hvis du føder et barn i udlandet, og du har dansk folkeregisteradresse, skal du ved indrejse i Danmark henvende dig og få barnet registreret hos folkeregisteret, dér hvor du bor.

Du skal medbringe barnets udenlandske fødsels- og navneattest.

Får jeg en attest på mit barn?

Attester udstedes ikke automatisk i forbindelse med fødselsregistreringen.

Du kan bestille en attest på dit barn ved henvendelse til dit bopælssogn men ikke ved anvendelse af NemID. Find dit bopælssogn herunder:

For at kunne bestille, skal du skal medbringe legitimation. Er barnet født i Sønderjylland, skal du dog rette henvendelse til den kommune, hvor fødslen er registreret.

Er barnet ikke født i Danmark, kan du kun få en attest fra en dansk myndighed, hvis barnet har fået en navneændring i Danmark efter 1. april 2006.

Bemærk, at danske myndigheder allerede har adgang til de informationer, der er på en dansk attest. Derfor er det kun sjældent nødvendigt at bruge en attest overfor en dansk myndighed.

Hvad med sundhedskort og pas?

Sundhedskortet til dit barn bliver tilsendt, når det har fået navn. Læs mere om sundhedskort her:

Hvis du skal have pas til dit barn kan læse nærmere om det her:


Brev til moren om registrering af den nyfødte (udenfor Sønderjylland)

Når du bliver registreret som mor i forbindelse med fødselsregistreringen får du normalt et brev i din e-boks med oplysninger om bl.a.:

 • fødselsregistrering
 • registrering af den anden forælder
 • navngivning
 • attester
 • relevante henvisninger

Læs morbrevet herunder.

Hvis barnets mor bor i Sønderjylland, så får hun ikke dette brev tilsendt, da fødselsregistreringen sker ved den sønderjyske kommune. 

Faderskab til dødfødt barn eller barn dødt kort efter fødslen

I kan som forældre registrere faderskabet til jeres barn i tilfælde, hvor barnet er dødfødt eller dødt kort efter fødslen. Blanketten udfyldes kun, hvis I som forældre ikke er gift med hinanden. Det kan ikke anmeldes digitalt, og I skal derfor anmelde det via blanketten ”Registrering af faderskab”, som du finder herunder.

Faderskabet skal kun fastslås, hvis moren eller en anden, som har retlig interesse heri, beder om det. 

Vedlæg barnets dødsattest.
Er en af jer – eller I begge – født i Sønderjylland, før 1960 eller i udlandet, vedlæg fødsels- og dåbsattest(er), fødsels- og navneattest(er) eller lignende dokumentation.

Send blanketten og relevante bilag til det sogn, hvor I bor. Bor I ikke sammen, skal I sende blanketten til morens sogn. Er barnet født i Sønderjylland, skal I sende blanketten til den kommune, hvor moren bor.

For kontaktoplysninger til sognet, se på sogn.dk.

For oplysninger om de sønderjyske kommuner.

Erklæringen kan ikke sendes til sognet/kommunen, hvis:

 • Moren inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand end faren
 • Moren er separeret ved fødslen
 • Den ene af jer – eller I begge – er under 18 år eller under værgemål.

I det tilfælde skal statsforvaltningen behandle sagen.

Når faderskabet er fastslået
Bliver et faderskab til et dødfødt barn eller et barn, der er dødt kort efter fødslen, fastslået, betyder det

 • At faren kan pålægges at betale bidrag til barnets eventuelle dåb og begravelse samt til udgifterne ved fødslen og morens underhold i to måneder før og en måned efter fødslen.
 • At barnet og faren i særlige tilfælde kan have arveret efter hinanden.
 • At barnet kan få farens efternavn.

 Er faderskabet fastslået, kan det normalt ikke ændres.