Indskrivning til skolestart og skoleudsættelse

Indskriv jeres barn til skolestart og find information om bl.a. børnehaveklassen, frit skolevalg og skoledistrikter.

Digital post

Forældrene vil sidst i november måned modtage informations brev om indskrivning til skole og SFO. Brevet sendes som digital post. 

Børn født i 2015 eller i 2014 som har skoleudsættelse, kan starte i 0. klasse til august 2021.

Sidste frist for indskrivning er den 15. januar 2021.

Skoleudsættelse

Børn født i 2015 der ikke er parat til start i 0. klasse pr. august 2021 kan søge om skoleudsættelse med skolestart august 2022.

Børne- og Familieudvalget har på møde den 24. september 2018 godkendt en ny procedure for skoleudsættelser i Jammerbugt Kommune.

Du kan læse mere om proceduren for skoleudsættelser ved at klikke her: Procedure skoleudsættelse.

Der er ansøgningsfrist den 15. december.  Forældre og børnehave vil modtage svar på ansøgningen i starten af januar måned.

Selvbetjeningsløsning til blanketten om skoleudsættelse kan du finde her.


Skolefritidsordning

Der er oprettet skolefritidsordninger/(landsbyordninger) ved alle kommunens skoler. Børn, der går i skolens 0. - 3. klasse, kan mod forældrebetaling indskrives i skolefritidsordningen ved skolen.

Børnene starter i skolefritidsordningen pr. 1. april 2021.

Befordringsreglerne jfr. Folkeskoleloven gælder fra 1. april.

Moden og klar til skolestart?

Som udgangspunkt skal jeres barn starte i skole det år, han/hun fylder seks år. Når det er tid til at skrive jeres barn op til skolestart, får I besked fra kommunen. Det sker enten via et brev eller gennem annoncer i dagspressen, fx lokalaviser.

Er I i tvivl om, hvorvidt jeres barn er modent nok og klar til at starte i skole, kan I henvende jer til skolen og få en samtale, der kan hjælpe jer til at tage den rigtige beslutning.

I kan få flere oplysninger om jeres muligheder og om de forskellige folkeskoler ved at henvende jer til kommunen.

Frit skolevalg

Skolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Jeres bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole jeres barn vil blive tilbudt en plads på.

På kommunens hjemmeside kan I finde flere oplysninger om, hvilken skole jeres barn tilhører.

Men der er frit skolevalg, og det betyder, at hvis I ikke ønsker, at jeres barn skal gå på folkeskole i jeres skoledistrikt, kan I frit vælge at indskrive jeres barn i en folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt eller i en helt anden kommune, så længe der er plads.

Der er åbenhed om en række nøgletal på skolerne. Er du interesseret i at kende til trivslen, karaktergennemsnit, fraværsprocenten mv. for dit barns skole, så gå på Uddannelsesstatistik.dk (nyt vindue). Fremsøg skolen i søgefeltet.

Indskrivning elev

Du skal indskrive dit barn som elev i folkeskolen digitalt.

På privatskole

Hvis dit barn skal gå på en privatskole, skal du selv henvende dig til den enkelte skole. Hver skole har sine egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn op i god tid.

Bliver dit barn tilbudt en plads på en privatskole, kan du vælge at kontakte den kommunale distriktsskole, som barnet ellers skulle have gået på, og fortælle, at I ikke skal bruge pladsen.

I nogle kommuner skal man underrette den distriktsskole barnet er blevet indskrevet på. På den måde kan kommunen holde styr på, om den lever op til sit ansvar for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen bliver indskrevet i folkeskolen eller modtager undervisning.

Tidlig start

Hvis skole og forældre sammen vurderer, at barnet er modent og kan følge en skoleundervisning, kan der gives dispensation til, at barnet kan begynde i skole tidligere end normalt. Barnet kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor han/hun fylder fem år inden 1. oktober.

Sen start

Hvis I som forældre - i samråd med skolen og fx barnets daginstitution - vurderer, at jeres barn ikke er modent til at starte i skole som seksårig, kan I anmode om, at der sker et års udsættelse af skolestart.

Undervisning og timetal i børnehaveklassen

Det er obligatorisk for alle børn at gå i børnehaveklasse, også kaldet 0. klasse. Det er især pædagogisk uddannede børnehaveklasseledere, der underviser, men lærere kan også stå for en del af undervisningen. Dele af undervisningen i børnehaveklassen kan foregå sammen med 1. og 2. klasse, så klasserne har fælles timer. På mindre skoler kan al undervisning for de tre årgange være fælles.

Med den seneste ændring af folkeskoleloven, er den samlede mindste undervisningstid i børnehaveklassen ændret til 1.110 timer. Det er desuden blevet muligt for kommunalbestyrelsen at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden.

Fagligt indhold

Børnehaveklassen er et skoleår, hvor børn kan blive fortrolige med skolen, og hvor de lærer nogle grundlæggende ting. Fx skal børnene:

  • lære tal og bogstaver at kende
  • lære at lytte til og genfortælle en historie
  • begynde at arbejde med skrift

Derudover arbejder børnene også med musik, bevægelse, natur, it osv. Et af målene med undervisningen er desuden at lære børnene nogle sociale færdigheder, såsom at arbejde i grupper og blive fortrolige med reglerne i en klasse.

Børn med handicap eller funktionsnedsættelse

Er I forældre til et barn med et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan I med fordel starte i god tid med at planlægge skolestarten - gerne et til to år, før det bliver aktuelt. Det er en god idé at få sat navn på og få inddraget den person, der skal koordinere overgangen mellem børnehave og skole. Det er som regel sagsbehandleren eller en person fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), der varetager koordineringen.

Hvis du vil klage

Hvis I vil klage over noget i forbindelse med jeres barns skolestart, kan I først henvende jer til skolelederen, der har det overordnede administrative og pædagogiske ansvar for skolen.

Er I ikke tilfredse med skolelederens afgørelse, kan I inden fire uger klage til kommunen. Kommunens afgørelse kan ikke ankes til anden myndighed.