Spildevandsplan 2015-2020

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i Jammerbugt Kommune.

Spildevandsplanen belyser også de miljømæssige konsekvenser for spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Jammerbugt Forsyning A/S. 

Spildevandsplanen består af følgende: 

  • Spildevandsplan 2015-2020 - Tekstdel
  • Skemaer, med bl.a. oplandsdata og udløbsdata
  • Digitale kort, der bl.a. viser kloakeringsprincipper, udledninger, ledninger og renseanlæg 

Spildevandsplan 2015-2020 er udarbejdet med baggrund i Miljøbeskyttelsesloven, hvor det er fastsat, at kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Det overordnede formål med spildevandsplanen er at sikre, at spildevandsbortskaffelsen sker under hensyntagen til miljøet. Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Jammerbugt Forsyning A/S. 

Spildevandsplanen har følgende væsentlige fokuspunkter: 

  • Der tages højde for klimaændringerne og den øgede mængde nedbør ved anlæg af nye kloakker
  • Nye kloakanlæg laves hovedsagelig som separatkloak eller spildevandskloak med nedsivning af regnvand
  • Forbedret spildevandsrensning i det åbne land
  • Kloaksanering 

Klimaforandring 

På grund af klimaændringerne er der en forventning om, at afløbssystemerne fremover vil blive udsat for kraftigere belastning under regn. Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S har besluttet at tage højde for de varslede klimaændringer, og kloakkerne dimensioneres derefter. Indførelse af den nye dimensioneringspraksis vil betyde, at anlægsinvesteringen i nye og fornyede kloakker i gennemsnit vil stige 10 til 15 % på grund af større dimensioner af ledningerne. Den nye dimensioneringspraksis vurderes at give mindst samme sikkerhed mod oversvømmelse som de hidtidige regler set over de næste mange år. 

Separat kloak 

Separat- og spildevandskloakering vil hovedsagelig blive anvendt som den fremtidige kloakeringsform. Der er en række miljø- og driftsmæssige fordele, idet spildevand og regnvand håndteres hver for sig i modsætning til fælleskloaksystemet, hvor spildevand og regnvand løber i det samme rørsystem. Således vil udledningen fra renseanlæggene blive reduceret, udledningen af blandet regn- og spildevand fra overløbsbygværker vil reduceres, og driftsudgifterne på renseanlæg og pumpestationer reduceres ligeledes. 

Det åbne land 

I det åbne land, hvor der skal ske en forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse, fokuseres på indsatsen for at færdiggøre forbedringerne i de udpegede områder.

Indsatser og udpegninger fra Statens Vandplaner er indarbejdet i spildevandsplanen. 

Kloaksanering 

Kloakfornyelsen, der forventes gennemført i planperioden og frem, er fornyelse af kloaksystemet i Fjerritslev, Halvrimmen og Ingstrup. I forbindelse med omkloakeringerne nedlægges overløbsbygværkerne og erstattes af bassiner. Projekterne giver en miljømæssig gevinst, idet udledningen af opspædet spildevand til recipienterne ophører.

Link til Spildevandsplan 2015-2020 - tekst-del  

Kortbilag til Spildevandsplan 2015-2020 

Link til digitale kort 

Bilag til Spildevandsplan 2015-2020

Bilag 1 Skemaforklaring

Bilag 2 Oplandsskemaer

Bilag 3 Udløbsskemaer

Bilag 4 Renseanlægsskemaer

Bilag 5 Miljøscreening

Bilag 6 Tilsluttet efter særlig aftale

Bilag 8 Beskrivelse af oplande

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Vand og natur
Jette Vestergaard
Tlf. direkte: 72 57 73 78
jev@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader