Spildevand

Hvis din ejendom ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, skal du selv sørge for rensning af dit husspildevand. Du er som ejer ansvarlig for, at husspildevandet bliver renset på en tidssvarende og miljømæssig forsvarlig måde.

Dit husspildevand skal afledes således, at der ikke sker forurening af grundvand, jord, vandløb, søer eller havet.

Husspildevandet skal renses inden det må udledes til vandområde eller nedsives i jorden. Rensningen kan f.eks. ske via nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg.

I et nedsivningsanlæg bliver spildevandet renset gennem jorden. I et minirenseanlæg bliver husspildevandet renset mekanisk/biologisk og i visse tilfælde kemisk.

Alternativt kan der etableres en samletank til opbevaring af husspildevandet.

Alle renseløsninger kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Etablering af den valgte renseløsning skal udføres af autoriseret kloakmester. 

Se også afsnittet om udledning af spildevand for virksomheder

Kontakt

Plan og Miljø
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77

Plan og Miljøchef
Gitte Clausen
Tlf.: 72 57 76 21
gkl@jammerbugt.dk

Døgnvagt

Tlf.: 72 57 89 20