Spildevand

Hvis din ejendom ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, skal du selv sørge for rensning af dit husspildevand. Du er som ejer ansvarlig for, at husspildevandet bliver renset på en tidssvarende og miljømæssig forsvarlig måde.

Dit husspildevand skal afledes således, at der ikke sker forurening af grundvand, jord, vandløb, søer eller havet.

Husspildevandet skal renses inden det må udledes til vandområde eller nedsives i jorden. Rensningen kan f.eks. ske via nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg.

I et nedsivningsanlæg bliver spildevandet renset gennem jorden. I et minirenseanlæg bliver husspildevandet renset mekanisk/biologisk og i visse tilfælde kemisk.

Alternativt kan der etableres en samletank til opbevaring af husspildevandet.

Alle renseløsninger kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Etablering af den valgte renseløsning skal udføres af autoriseret kloakmester. 

Se også afsnittet om udledning af spildevand for virksomheder

Jammerbugt Forsyning A/S

Jammerbugt Forsyning A/S varetager følgende opgaver inden for vand- og spildevandsområdet:

Spildevand i det åbne land

I Jammerbugt Kommune er der omkring 8.700 ejendomme udenfor de kloakerede områder. Af disse er godt 350 ejendomme beliggende indenfor et område udpeget i regionplanerne, hvor der vil blive stillet krav om forbedret rensning af spildevandet. I de udpegede områder stilles forskellige krav til rensningen.

Spildevandsplan 2015-2020

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i Jammerbugt Kommune.

Tømningsregulativ

Jammerbugt Kommune indførte i 2009 en obligatorisk ordning for tømning af bundfældningstanke for alle ejendomme udenfor kloakeret opland.

Kontakt

Plan og Miljø
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77

Plan og Miljøchef
Gitte Clausen
Tlf.: 72 57 76 21
gkl@jammerbugt.dk

Døgnvagt

Tlf.: 72 57 89 20