Ryå

Ryå er med en længde på 53 km lang og et opland på 590 km² Vendsyssels største vandløb. Ryå afvander bl.a. Store Vildmose og løber ud i Limfjorden gennem Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommune.

Det brede og langsomt flydende vandløb passerer på de nederste 26 km Jammerbugt Kommune. Det meget ringe fald indebærer, at Ryå påvirkes af højvande i Limfjorden helt op til 26 km fra udløbet, og at samtidige, store regnhændelser kan betyde forøgede oversvømmelsesrisici. Jammerbugt Kommune samarbejder med nabokommunerne om at håndtere oversvømmelsesproblemerne, som forventes at øges med fremtidens klimaændringer.

Ny Helhedsplan for Ryå

Jammerbugt og Brønderslev Kommuner har vedtaget en helhedsplan for Ryå. Sammen med interesseorganisationer er skabt en plan, der tager  hensyn til afvanding, klimatilpasning, natur, miljø, lokal udvikling og interesser på tværs af kommunegrænser.

Planen er et supplement til kommunernes lovpligtige kommuneplaner og administrationsgrundlag. Den indeholder en analyse/beskrivelse af udfordringer og potentialer, og peger på udviklingsmuligheder for Ryå og opland. Planen skal bruges til at vurdere og prioritere initiativer i de kommende år.

Helhedsplanens formål er at bruge ressourcerne bedst muligt og skabe synergieffekt mellem de forskellige interesser.
Planen kan ses her.

Realisering af vådområde Ryå og Debel Enge

Jammerbugt Kommune har fået tilsagn fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet om realisering af 614 ha vådområde ved Ryå. Realiseringen er søgt hjem på baggrund af den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse, der viste bred lodsejertilslutning og et teknisk muligt projekt.

Jordfordelingen blev startet op af landbrugsstyrelsen på et lodsejermøde på Hotel Søparken 16. september 2019, hvor der også blev nedsat et lodsejerudvalg, der efterfølgende sammen med Landbrugsstyrelsen har takseret arealerne. Landbrugsstyrelsen er i gang med jordopkøb og de reelle drøftelser med de enkelte lodsejere ventes startet i foråret 2020.

Der er truffet afgørelse om ikke at udarbejde en VVM-vurdering i forbindelse med jordfordeling og realisering af vådområdet. Afgørelsen er begrundet i en forbedret naturtilstand på arealerne. Hele dokumentet for afgørelsen kan ses ved at klikke her.

Oprensning af Ryå i efteråret 2018

Ryå har ikke den vandføringsevne, som den skal have i henhold til vandløbsregulativet. Store sandaflejringer har indsnævret vandløbsbredden i de senere år, hvilket er konstateret ved en nylig gennemført opmåling. Derfor vil entreprenørmaskinerne i efteråret 2018 gå i gang med rense Ryå op på strækningen fra udløb af Ilbækken i Jammerbugt Kommune til Hammelmose Bro i Brønderslev Kommune. Se nærmere i orienteringsbrev til lodsejere, hvori også indgår et kort.

Forundersøgelser af mulige vådområder

Forundersøgelser med hensyn til etablering af kvælstofvådområder langs Ryå gennemføres i samarbejde med Limfjordsrådet 2018-2019

Der er modtaget tilsagn fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet til forundersøgelser i følgende områder:

Ryå, 637 ha øst for Pandrup

Debel Enge, 318 ha sydøst for Sdr. Saltum

Landbækken, 130 ha mellem Pandrup og Saltum.

Skeelslund, 18 ha sydvest for Aabybro.

Se video der viser oversvømmelsesproblematikken ved Ryå:

Scenarieberegninger for RyÅ

Firmaet Orbicon har udarbejdet scenariebregninger for vandstand i foråret 2017

Scenarierberegninger for Ry Å. Resultater af beregninger præsenteret ved offentligt møde den 18.04.2017

og

Analyse af de faktorer, der er bestemmende for vandføringsevne og vandstand samt beregning af effekterne af mulige tiltag

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
vandlob@jammerbugt.dk