Ryå

Ryå er med en længde på 53 km lang og et opland på 590 km² Vendsyssels største vandløb. Ryå afvander bl.a. Store Vildmose og løber ud i Limfjorden gennem Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommune.

Det brede og langsomt flydende vandløb passerer på de nederste 26 km Jammerbugt Kommune. Det meget ringe fald indebærer, at Ryå påvirkes af højvande i Limfjorden helt op til 26 km fra udløbet, og at samtidige, store regnhændelser kan betyde forøgede oversvømmelsesrisici. Jammerbugt Kommune samarbejder med nabokommunerne om at håndtere oversvømmelsesproblemerne, som forventes at øges med fremtidens klimaændringer.

Oprensning af Ryå i efteråret 2018

Ryå har ikke den vandføringsevne, som den skal have i henhold til vandløbsregulativet. Store sandaflejringer har indsnævret vandløbsbredden i de senere år, hvilket er konstateret ved en nylig gennemført opmåling. Derfor vil entreprenørmaskinerne i efteråret 2018 gå i gang med rense Ryå op på strækningen fra udløb af Ilbækken i Jammerbugt Kommune til Hammelmose Bro i Brønderslev Kommune. Se nærmere i orienteringsbrev til lodsejere, hvori også indgår et kort.

Forundersøgelser af mulige vådområder

Forundersøgelser med hensyn til etablering af kvælstofvådområder langs Ryå gennemføres i samarbejde med Limfjordsrådet 2018-2019

Der er modtaget tilsagn fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet til forundersøgelser i følgende områder:

Ryå, 637 ha øst for Pandrup

Debel Enge, 318 ha sydøst for Sdr. Saltum

Landbækken, 130 ha mellem Pandrup og Saltum.

Skeelslund, 18 ha sydvest for Aabybro.

Se video der viser oversvømmelsesproblematikken ved Ryå:

Scenarieberegninger for RyÅ

Firmaet Orbicon har udarbejdet scenariebregninger for vandstand i foråret 2017

Scenarierberegninger for Ry Å. Resultater af beregninger præsenteret ved offentligt møde den 18.04.2017

og

Analyse af de faktorer, der er bestemmende for vandføringsevne og vandstand samt beregning af effekterne af mulige tiltag

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
vandlob@jammerbugt.dk