Om søer og vandløb

Jammerbugt Kommune har cirka 510 kilometer vandløb. Omkring 475 kilometer vedligeholdes af kommunen og resten af private lodsejere og diverse pumpelag.

Som vandløbsmyndighed for alle private og offentlige vandløb skal kommunen sikre:

• at miljøtilstanden i vandløbene ikke forringes
• at vandløbene kan afvande markerne

Vandløbsvedligeholdelsen

Det er kommunens opgave at vedligeholde de offentlige vandløb, og vi bestræber os på at tilgodese både miljømæssige og afvandingsmæssige interesser.

Vedligeholdelsen sker efter bestemmelserne i regulativerne. Opgaven udføres af kommunens egne markfolk eller entreprenører.

Spørgsmål om vedligeholdelsen rettes til Teknik & Miljøforvaltningen, Vand & Natur.

For øvrig information - se under "Information til lodsejere".

Vandløbsregulering

Har du ønsker om ændringer eller reguleringer af et vandløb, skal der først gennemføres en reguleringssag, hvor de afvandingsmæssige konsekvenser, finansiering og andre økonomiske forhold vurderes.

Din ansøgning om regulering, herunder anlæggelse af broer og andre bygværker, skal sendes til kommunen.

Link til ansøgningsskema (word format)

Gebyr

Jammerbugt Kommune opkræver et gebyr på visse sager, der vedrører vandløbsregulering og restaurering.  (se takstblad)

Søer

Søer og vandhuller på 100 m2 og derover er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Det betyder, at man ikke må foretage ændringer i søens tilstand uden en dispensation fra Jammerbugt Kommune.

I de senere år har der vist sig en stor interesse for såvel at grave nye søer samt at oprense og udvide gamle tilgroede søer. Formålene spænder fra, at man gerne vil have noget mere natur ved sin bolig, blot noget pænt at se på eller en sø, der indgår som led i vildtplejen.

Som myndighed skal kommunen vurdere ansøgninger fra lodsejere, der ønsker at grave en ny sø eller at udvide/oprense en eksisterende.

Henvend dig til Teknik- og Miljøforvaltningen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en sø på din ejendom er omfattet af naturbeskyttelsesloven, eller hvis du har ønske om etablering, udvidelse eller oprensning af en sø.

Hvis du ønsker at etablere en sø skal du anvende:

Link til ansøgningskema i pdf-fil

Link til standardvilkår for tilladelse til etablering af søer i pdf-fil

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
vandlob@jammerbugt.dk