Offentliggørelse af forundersøgelse af vandløbsprojekter - offentlig medfinansiering

Jammerbugt Kommune har med støtte fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gennemført forundersøgelser for at vurdere mulighederne for at realisere vandløbsrestaureringsprojekter i en række af kommunens vandløb.

Det drejer sig om forundersøgelser vedrørende fjernelse af spærringer og/eller udlægning af gydegrus i følgende vandløb:
Projekt 1. Ryå
Projekt 2. Bisbæk, Bjerre Å, Pallisvad Å og Ørebro Kanal
Projekt 3. Tranum Å
Projekt 4. Slette Å

Forundersøgelserne skal vurdere, om det er muligt at gennemføre restaureringsprojekter til gavn for fiskeyngel og bedre biologisk kvalitet i vandløbene. Alle lodsejerne ved de mulige indsatssteder er blevet kontaktet, og der har generelt været en positiv holdning til projekterne under forudsætning af, at vandløbenes vandføring ikke formindskes.
Undersøgelserne har fundet sted i efteråret 2013 - foråret 2014, og undersøgelsesrapporterne forventes afsluttet i oktober-november 2014. Projekterne forventes ikke realiseret, før der kan søges penge hertil i næste ansøgningsrunde (2015-16).

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne