Nedklassificering af kommunale vandløb til private vandløb

Teknik og Miljøudvalget vedtog den 11. januar 2016 at undersøge mulighederne for at nedklassificere ca. 35 offentlige vandløb til private vandløb. Jammerbugt Kommune er derfor i gang med at holde møder om de enkelte vandløb og sende forslag om nedklassificering i høring i 8 uger. Den samlede proces med nedklassificering forventes at strække sig over et par år.

Vandløbets fremtidige vedligehold

Ved nedklassificeringen overdrages retten og pligten til at vedligeholde vandløbet til bredejerne langs vandløbet.

Det hidtil gældende vandløbsregulativ annulleres, men regulativets bestemmelser vedrørende dimensioner og koter skal fortsat overholdes. Som led i vedligeholdelsen, må bredejerne grave sand, mudder og andet aflejret materiale op af vandløbet, men der må ikke graves dybere eller bredere end vandløbet oprindeligt har været.

Bredejerne tilrettelægger og udfører vedligeholdelsen, og de betaler for vedligeholdelsen af den del af vandløbet, som ligger på deres ejendom/matrikel. Hvis naboer har skel midt i vandløbet, deles udgiften til vedligeholdelsen.

I tilfælde af uenighed kan lodsejerne bede kommunen om at afholde en vandløbsforretning, hvor der fastlægges en fordeling af udgifterne, hyppighed af vedligeholdelse og eventuelt andre forhold vedrørende vandløbsvedligeholdelsen.

Udvælgelsen til nedklassificering

Et offentligt vandløb kan nedklassificeres til privat vandløb, hvis det primært tjener private formål, og kommunen skal tilstræbe, at sammenlignelige vandløb inden for kommunens grænser i videst muligt omfang er ensartet klassificeret.

Det enkelte vandløb er udvalgt til nedklassificering fordi:

  • det er sammenligneligt med andre vandløb i kommunen, som er allerede private.
  • vandløbet afvander primært landbrugsarealer.

  • tilløb fra offentlige, befæstede arealer udgør under 25% af vandløbets maksimale vandføring.

Der er typisk tale om grøfter i kommunens flade områder med ringe biologisk og naturmæssig værdi.

Lovgrundlag for nedklassificering

  • § 3, stk. 1 i Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb, BEK 1235 af 24.11.2014

  • § 10 i vandløbsloven, LBK nr. 1579 af 08.12.2015.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
vandlob@jammerbugt.dk