Information til lodsejere

I de private vandløb skal bredejerne selv sørge for at vedligeholde vandløbet. Det betyder, at du som lodsejer er ansvarlig for, at vandet til enhver tid kan afledes frit og uhindret.

Eventuelle uenigheder afgøres af Jammerbugt Kommune, som er vandløbsmyndighed.

For at skåne vandløbene er det en god ide at indhegne og indrette drikkevandssteder til græssende kreaturer. Derved opnås at der kommer mindre sand, mudder og ekskrementer ud i vandløbene, vedligeholdelsen bliver lettere, og der opstår bedre leveforhold for vandløbets fisk og smådyr.

Indhegning

Ved opsætning af hegn kan arealerne langs vandløbet bruges til græsning for kreaturer, heste m.v.

Hegn skal sættes mindst 2 meter fra vandløbets øverste kant ved de offentlige vandløb.

Kreaturvandingssteder

Som lodsejer til et vandløb kan man uden tilladelse opsætte mulepumpe eller en vindpumpe til at oppumpe vand til kreaturer.

Hvis man ønsker at etablere et egentlig kreatur vandingssted skal man indhente tilladelse fra Jammerbugt Kommune. Dette kan gøres ved at henvende sig til Vand og Natur.

Ved indretning af vandingssteder skal du sørge for, at dyrene ikke kan træde direkte ud i vandløbet, samt sikre at udtrædning/udvaskning af jord i vandløbet ikke finder sted.. Vandløbsbredden sikres med rafter planker eller lignende med øverste kant mindst 10 cencimeter over jordniveau.

Vandingsstedet skal udgraves uden for vandløbets profil.

En nem og praktisk løsning kunne være at placere en brøndring med øverste kant cirka 10 centimeter over jordniveau.

Bræmmer

Du må ikke foretage dyrkning eller jordbehandling i en afstand af 2 meter fra kronekanten ved vandløb, der er omfattet af bræmmebestemmelserne i vandløbsloven.

Du må ikke komme hverken sprøjtemidler eller gødning i vandløb, søer og vandhuller. Du bør kun sprøjte, når vinden bærer fra og sørge for at holde god afstand.

Øvrig information omkring vandløb

Her er der en række links med information omkring de fleste forhold, samt links til ansøgningsskemaer m.m.

Såfremt du ikke kan finde det du søger her, er du velkommen til at kontakte vandløbsafdelingen, så svarer vi gerne på dine spørgsmål. Ligeledes hvis du ikke har mulighed for at udskrive skemaer til din ansøgning, så kan du kontakte vandløbsafdelingen, og så sender vi det fornødne materiale.

Information til lodseejere:

 

 

 

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
vandlob@jammerbugt.dk