Forundersøgelse af vandløbsprojekter

Jammerbugt Kommune har med støtte fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gennemført forundersøgelser for at vurdere mulighederne for at realisere vandløbsrestaureringsprojekter i en række af kommunens vandløb.

Det drejer sig om forundersøgelser vedrørende fjernelse af spærringer og/eller udlægning af gydegrus i følgende vandløb:
Projekt 1. Ryå
Projekt 2. Bisbæk, Bjerre Å, Pallisvad Å og Ørebro Kanal
Projekt 3. Tranum Å
Projekt 4. Slette Å

Forundersøgelserne vurderer mulighederne for at gennemføre restaureringsprojekter til gavn for fiskeyngel og bedre biologisk kvalitet i vandløbene. Alle lodsejerne ved de mulige indsatssteder er blevet kontaktet, og der har generelt været en positiv holdning til projekterne under forudsætning af, at vandløbenes vandføring ikke formindskes.
Undersøgelserne fandt sted i 2013 - 2014.

Følgende forundersøgelsesrapporter er udarbejdet

Nogle af de undersøgte vandløbsindsatser er skrinlagt, mens andre planlægges gennemført i løbet af 2017 eller senere, se link vedr. realisering af vandplansindsatser.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne