Rottehandlingsplan

Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Jammerbugt Kommune,

Det er kommunens pligt at bekæmpe rotter

Hvis man som borger i Jammerbugt oplever problemer med rotter, skal man anmelde problemet til kommunen og får uden betaling, bekæmpet rotterne.

Rotter udgør et samfundsproblem på grund af sygdomsspredning og økonomiske omkostninger ved de skader, som de medfører på kloakker, private stikledninger og oprydnings- og renoveringsarbejde efter rottebesøg i private hjem, virksomheder og offentlige institutioner.

Denne handlingsplan er Jammerbugt Kommunes plan for hvordan der i de kommende år effektivt bliver forebygget og bekæmpet rotter. Formålet med handlingsplanen er at synliggøre indsatsen, få sat fokus på særlige problemområder og beskrive, hvordan det gribes an.
Planen er en opdatering af rottehandlingsplan 2017-19 med nye lovkrav. Planen revideres hvert 3. år.

Fakta om rotter i Jammerbugt Kommune

Administrativt er der afsat ét årsværk i Vækst og Udviklingsforvaltningen til myndighedsarbejde, afrapportering til Miljøstyrelsen og koordinering af rottebekæmpelsen i kommunen.

Rottebekæmpelse i praksis
Når en borger i Jammerbugt Kommune konstaterer tegn på rotter indendørs i boligen reagerer rottebekæmperen samme dag, hvis anmeldelsen kommer inden kl. 12 middag. Hvis der er tale om rotter udendørs er responstiden to hverdage.

Ved mistanke om at rotterne kommer fra kloaksystemet vil rottefængeren foretage en røgprøve, der finder utætheder i kloakken. Ved første besøg vil rottefængeren også foretage en bygningsgennemgang. Afhængig af problemets karakter vil der blive bekæmpet med gift eller giftfrie metoder, ligesom beboerne vil blive rådgivet om at begrænse rotternes muligheder for at søge ly, føde og vand. Rottebekæmpelsen vil fortsætte, indtil ejendommen kan erklæres
rottefri.

Rotter skal blive i kloakken
Der er ikke pligt til at bekæmpe rotter i kloaksystemet. Det kan måske lyde mærkeligt. Årsagen er, at det er økonomisk uoverkommeligt at bekæmpe alle rotter i hele kloaksystemet hele tiden. Men med intelligent brug af elektroniske fælder kan man holde rottebestanden nede i udvalgte områder i afgrænsede perioder. Særligt i forbindelse med kloakeringsprojekter er det smart at gøre, da disse projekter ofte presser rotter op på overfladen, og det her er ønskeligt at reducere bestanden af rotter inden projektet sættes i gang.

Det er netop denne metode, Jammerbugt Forsyning A/S benytter til at bekæmpe rotter i kloaksystemet på, hvilket har haft gavnlig effekt ved de senere års større separatkloakeringsprojekter i kommunen.

Overordnede mål for rottebekæmpelsen
Det overordnede mål for rottebekæmpelsen i Jammerbugt Kommune er, at:

 • yde en hurtig indsats med et højt serviceniveau til borgere, der oplever forekomst af rotter
 • rottebekæmpelsen og –forebyggelsen er effektiv, både med hensyn til det faglige indhold i bekæmpelsen og 
  omkostningseffektiv i forhold til serviceniveau.

Privat bekæmpelse

Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Jammerbugt Kommune, når det udføres af enten R1- eller R2-autoriserede. Der gives ikke fritagelse for betaling af det kommunale rottegebyr ved afholdelse af R2-bekæmpelse på egen grund eller indgåelse af privat sikringsordning.

Krav til privat bekæmpelse med R1 autorisation
R1-autorisation bruges til bekæmpelse i privat sikringsordning med et autoriseret skadedyrsfirma, hvor borgeren fravælger den kommunale bekæmpelse.

 • Den private sikringsordning omfatter grundig bygningsgennemgang, når ordningen indgås, gennemgangen fornyes hvert 3. år.
 • Jammerbugt Kommune kan til enhver tid kræve rapport om bygningsgennemgang udleveret.
 • Alle eksisterende, nye eller ændrede aftaler skal indberettes til kommunen.
 • Forekomst af rotter skal anmeldes til Jammerbugt Kommune.
 • Efter endt rottebekæmpelse skal bilag 6 i rottebekendtgørelsen indsendes til kommunen indenfor 30 dage.
 • Ved utilstrækkelig bekæmpelse, manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og kommunale krav vil Jammerbugt Kommune kunne overtage bekæmpelsen på ejendommen.

Krav til privat rottebekæmpelse med R2 autorisation
R2 autorisation bruges til bekæmpelse af rotter på egen grund, hvis grundejer har autorisation. Det er kun grundejer, der må bekæmpe.

 • Når man får R2-autorisation, skal det meddeles Jammerbugt Kommune.
 • Det er ikke tilladt at foretage bekæmpelse på ejendomme, som ikke ejes af personen med R2 autorisation.
 • Forekomst af rotter skal anmeldes til Jammerbugt Kommune.
 • Ved brug af gift skal bekæmpelsen evalueres og kommunen kontaktes, hvis den ikke er afsluttet inden 35 dage.
 • Efter endt bekæmpelse skal bilag 6 i rottebekendtgørelsen indsendes til kommunen indenfor 30 dage.
 • Ved utilstrækkelig bekæmpelse, manglende overholdelse af de lovgivningsmæssige og kommunale krav vil Jammerbugt Kommune kunne overtage bekæmpelsen på ejendommen.
 • Hvis der ved kortlægning konstateres resistens mod rottegift i et område kan Jammerbugt Kommune forbyde R1 autoriserede ejere at bekæmpe rotter med gift i området.

Resistensstrategi

Miljøstyrelsen har i december 2017 udsendt ny vejledning til brug af antikoagulanter til bekæmpelse af rotter. Vejledningen skal mindske risikoen for resistensudvikling og nedsætte den miljømæssige påvirkning ved bekæmpelse af rotter.

Jammerbugt Kommune lever op til resistensstrategen på følgende måde:

 • Som hovedregel anvendes fælder ved bekæmpelse af få rotter (1-5 rotter).
 • Al bekæmpelse med gift indledes med brug af et produkt baseret på coumatetralyl eller chlorophacinon (med mindre der er velbegrundet mistanke om resistens).
 • Der følges op på giftudlægning maksimum med 7 dages interval indtil ophør af rotteaktivitet – i starten hyppigere, hvis der er mange rotter.
 • Hvis ikke bekæmpelse med fælder og/eller gift kan afsluttes indenfor 35 dage, skal der foretages en revurdering af hele forløbet.

Fokusområder 2018-2020

I denne handlingsplans treårsperiode vil Jammerbugt Kommune have særligt fokus på områder, som vi mener er af afgørende betydning for at nå de overordnede mål for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Forebyggelse
Begrænsning af rotters muligheder for at trives og formere sig er et vigtigt element i rottebekæmpelsen. Forebyggelse er i det lange løb mere effektivt og billigere end bekæmpelse. Giftfri bekæmpelse og forebyggelse som alternativ til brugen af rottegift vil mindske problemer med resistens og spredning af giftstoffer til naturen.

Forebyggelse er et overset emne, når man taler om rotter. Der er en række tiltag, man kan udføre for at begrænse rotters levemuligheder. I Jammerbugt Kommune deles i forbindelse med rotteanmeldelser informationsmateriale ud, der beskriver borgernes pligter til forebyggelse.

 • Hønsegård og hønsehuse kan kræves rottesikret
 • Komposteringsbeholdere kan sikres med rottenet
 • Fodring af vilde fugle må ikke have større omgang, end at maden dagligt bliver spist af fuglene
 • Private stikledninger (kloak) kan sikres med rottespærre af autoriseret kloakmester

Dette gør vi

 • Informationskampagne om rottesikring ved fuglefodring, hønsehold og kompost
 • Informationskampagne om vedligehold og forebyggelse af rotteproblemer i private afløbssystemer.

Sikring af kommunale og private institutioner og udstykninger
Rotter fra kloakker udgør en væsentlig kilde til smitte og ødelæggelser af inventar og bygninger på skoler, daginstitutioner og plejehjem. Sikring med rottespærrer på afløbssystemet vil derfor kunne spare ressourcer til desinfektion, oprydning og renovering af bygninger og inventar efter rotteforekomst.

Det er lovpligtigt for kommunerne at rottesikre eksisterende og fremtidige kommunale og private institutioner og udstykninger. Dette arbejde er påbegyndt i Jammerbugt Kommune, og i handlingsplanperioden 2018-2020 vil arbejdet blive færdiggjort.

Dette gør vi

 • Udbud af opgaven med at opsætte rottespærrer på private og offentlige institutioner og forud for dette undersøge kloakledningen opstrøms for rottespærren og sikre, at den er fri for rotter
 • Færdiggørelse af installation og aftale om efterfølgende drift på offentlige og private institutioner

Samarbejde
Effektiviteten af den samlede indsats med forebyggelse og bekæmpelse af rotter kræver, at der er et godt samarbejde mellem de kommunale afdelinger, som har snitflader til rottebekæmpelsen. Det gælder genbrugspladser, Vej og Park, vejafdelingen, forsyning, miljø, renovation, kommunalt ejendomscenter og sociale myndigheder. I denne sammenhæng regnes Jammerbugt Forsyning A/S med, selv om det er et vandselskab med særlige regler for deltagelse i forskellige
typer virksomhed.

For handlingsplanperioden 2018-2020 vil der blive fokuseret på udbygningen af samarbejdet med Jammerbugt Forsyning A/S. Det er den administrative rotteressource i Team Landbrug, der har ansvaret for koordineringen af samarbejdet.

Dette gør vi

 • Samarbejdet med Jammerbugt Forsyning A/S vedligeholdes og udbygges
 • Opsætning af elektroniske fælder i afgrænsede kloakeringsprojekter
 • Tæt dialog og tilbagemelding i konkrete kloakbrudssager

Private sikringsordninger
Ud over den offentlige rottebekæmpelse er det muligt for borgere og virksomheder at tegne private sikringsordninger med skadedyrbekæmpelsesfirmaer. I sådanne tilfælde overtager den private sikringsordning rottebekæmpelsen. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med at de private sikringsordninger overholder resistensstrategi ved giftudlægning, indberetter giftforbrug, laver bygningsgennemgang og tilsynsrapporter, anmelder sikringsordninger og anmelder rotter til
kommunen.

Dette gør vi

 • Afholder møder med samtlige aktører på området for at få bedre samarbejde og dialog med de firmaer, der tegner private sikringsordninger

Vidste du?

 • En rotte kun behøver en sprække med diameter som en 2-krone for at komme igennem
 • Rotter kan bide igennem alle materialer blødere end jern
 • I Jammerbugt Kommune er responstiden efter rotteanmeldelse 2 arbejdsdage. Det lovpligtige krav er 8 dage.
 • Ved rotter indendørs i boligen bliver borgere kontaktet samme dag, hvis anmeldelsen kommer inden kl. 12.
 • Kompost, fuglefodring og hønsehold er de vigtigste tilholdssteder for rotter udenfor kloakkerne i byerne.

Hent rottehandlingsplanen som pdf-fil.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk