Grønnestrand og Svinklovene

Grønnestrand, Svinkløv og Svinklovene er udpeget Natura 2000-område. Desuden er Gl. Hvarre, Ralsøerne og Grønnestrand fredet helt tilbage fra 1918. Den skovbevoksede del og store dele af hede arealerne administreres og plejes af Naturstyrelsen. Mens Jammerbugt Kommune er myndighed på de private arealer, hvor der i samarbejde med lodsejerne laves naturpleje.

Naturpleje

Naturplejen på de private arealer foregår i et samarbejde mellem Jammerbugt Kommune som myndighed og de private lodsejere. Der er udarbejdet en plejeplan for den nordøstlige del af Grønnestrand.

For at holde naturen i den tilstand, der i følge fredningen skal være i Grønnestrand, og som er grundlag for udpegningen i Natura 2000-området, foregår der græsning af flere arealer på Grønnestrand.

Der er en konstant trussel mod tilgroning særligt fra nåletræer som Fyr, Rødgran og Sitkagran, derfor kan det være nødvendigt at lave indgreb, hvor træopvækst ryddes.

Efterfølgende afgræsningen foregår for at holde området lysåbent og vegetationen nede, så forholdene fremmes for for hede, mose og eng arter.

De igangværende eller afsluttede naturplejeprojekter på Grønnestrand fremgår af dette link til alle projekter i kommunens Natura 2000 områder.

 

Heckkvæg indgår som et af "værktøjerne" i naturplejen på Grønnestrand.

Heckkvæg er det nærmeste vi kommer uroksen, som levede i Danmark i stenalderen. 

De sidste eksemplarer af uroksen (koens stamfar) forsvandt i Polen i 1600-tallet.