Pleje af trædesten og Aabybjerg i Store Vildmose

Området omkring trædestenene er omfattet af en plejeplan inden for Store Vildmose-fredningen. Stenene ligger i den sydlige del af Store Vildmose ikke langt fra Centralgårdsvej. Rækken af store sten ligger med skridtafstand for foden af det fredede Nørbjerg - også kaldet Aabybjerg, og rækken har retning mod nordvest mod mosens andet bjerg, Sandelsbjerg. Stenene blev lagt i jernalderen formentlig for at lette passagen gennem det uvejsomme terræn.

Pleje omkring trædesten

Jammerbugt Kommune plejer stierne og området omkring stenene for at friholde stenene og sikre adgangen fra Centralgårdsvej, se link til Plejeplan.

Nordjyllands Amt udarbejdede i 1985 udkastet til plejeplan for et området omkring trædestenene fra jernalderen. Plejeplanen blev ikke endelig vedtaget, men Jammerbugt Kommune plejer fortsat området omkring trædestenene i henhold til dette udkast, som derfor er lagt ud på hjemmesiden.

Pleje af heden på Aabybjerg

På Aabybjerg er der et lille område med hede. Den vestlige del af heden domineres af den uønskede plante ørnebregne. Ørnebregnen breder sig og fortrænger al anden naturlig vegetation i området. Der er også tilgroning med træarten bævreasp. Bævreaspen spreder sig også hastigt, da den bl.a. formerer sig ved rodskud. For at pleje heden og holde den lysåben har DN Jammerbugt siden 2012 lavet frivillig naturpleje med rydning af ørnebregne og bævreasp, desuden slås heden med le for bl.a. at holde den dominerende græs bjergrørhvene i ave. DN og Jammerbugt Kommune har lavet en aftale med den private ejer vedr. denne pleje.
Området er desuden udpeget som habitatnatur; tør hede, da området ligger inde i Natura 2000 område nr. 12, Store Vildmose.

På heden vokser der bl.a. guldblomme, tyttebær, smalbladet kongepen og hedelyng.

DN indkalder hvert år til frivillige naturplejedage, jf. foto øverst. Se DNs kalender.

 

Se også LIFE projektet Store Vildmose