Saltum Bjerge

Saltum Bjerge er dannet efter istid, da is og smeltevand formede det stærkt kuperede terræn øst for Saltum. Området har været brugt til afgræsning i århundredrer, men har på det seneste været truet af tilgroning. Der er flere kildevæld i dalene, og de varierende fugtighedsforhold mellem dal og bakketop betyder, at der er et meget varieret plante- og dyreliv.

Overdrevsarealerne omfatter naturtyperne surt overdrev, kalkoverdrev og rigkær. De blev alle vurderet som værende i ugunstig bevaringsstatus i Natura 2000-planen 2009-15.

Jammerbugt Kommune har via den statslige og EU-støttede tillskudsordning til rydning og hegning og i et tæt samarbejde med de private lodsejere ryddet en stor del af de tilgroede arealer. Der er sat nye hegn omkring et samlet areal på ca. 75 ha, og dyreholdere har sat kreaturer på græs.

Det forventes, at afgræsningen i løbet af et par sæsoner vil reducere bevoksninger af lysesiv og tagrør i de lavestliggende område og begunstige arter tilknyttet lysåben natur, f.eks. forekomsten af gøgeurter. 

Der er ikke offentlig adgang til arealerne.

Hegning og afgræsning på Løthvej 72

Fødevareministeriet og EU har i efteråret 2016 givet tilskud til yderlige at hegne et projektområde på 9,8 ha med 1-trådet hegn, så det kan afgræsses med lodsejers kvæg. Vandforsyning sikres ved, at der etableres mulepumpe ved vandløb. Derudover etableres en fangfold til dyrene. Ved etablering af hegn muliggøres den ekstensive drift med kvæggræsning, og der skabes et sammenhængende naturområde, hvor områder, der ikke tidligere har været afgræsset langs vandløb inddrages. I området findes både sure og kalk overdrev. De sure overdrev har en god tilstand, og vedvarende græsning er central for opretholdelsen af denne. I den sydlige ende af arealet ligger et kalkoverdrev, der har en moderat tilstand. Gennem den ekstensive drift forventes det, at tilstanden vil forbedres og, at der kan sikres en gunstig bevaringsstatus for såvel de sure overdrev, som for kalkoverdrevene. Hegningsprojektet er en del af et demonstrationsprojekt, hvor landmand, kommune, landboforening og Danmarks Naturfredningsforening viser, at der med samarbejde og en gensidig forståelse og dialog kan skabes mere natur på landbrugsbedriften. Ud over afgræsningen er der søgt til etablering af sø og omlægning af grøfter på ejendommen samt udsigtspunkt med bord/bænke og infotavle om naturtiltagene på ejendommen

Værd at vide:

Saltum bjerge er udpeget til Natura 2000-område.

Kontakt Naturpleje

Vækst- og Udviklingsforvaltningen 
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne