Pirupshvarre

Pirupshvarre fredningen, som ligger nord for Blokhus omkranset af sommerhuse, omfatter et område på 33 hektar. Det fredede område blev fredet tilbage i 1980. Fredningen er ejet af adskillige lodsejere. Herunder staten, private og grundejerforeningen Det Grønne Tag. Hovedformålet med fredningen er at sikre bevarelsen af naturtyperne, sikre at det landskabelige udtryk bliver bevaret samt at sikre et offentligt tilgængeligt rekreativt område. Fredningen består af klithede mod vest, hede areal mod øst og imellem klitheden og heden hersker der en mosaik af enge, overdrev og heder af forskellig art. Området er vurderet til at have en høj landskabelig værdi både pga. forskelligheden i naturtyperne og pga. den fremherskende indlandskystskrænt.

Naturplejen i fredningen bliver varetaget af henholdsvis Naturstyrelsen, private lodsejer og Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune laver naturpleje i samspil med de private lodsejere og grundejerforeninger som f.eks. Det Grønne Tag.

Naturplejen i området består hovedsageligt af græssende islandske heste på engene. Cirka 50% af fredningen indgår i en indhegning med heste. Herudover gøres der en indsats mod at bekæmpe rynket rose og lave manuel pleje med f.eks. buskrydder på hede arealerne og klitheden. Her bekæmpes træarter som sitka gran, pil, birk og andre arter. Dette gøres for at sikre at de mange naturtyper ikke gror til i høje planter. De høje planter er en trussel mod de ønskede lave planter der er karakteristiske for de forskellige naturtyper. Naturtyperne i området er såkaldte lysåbne naturtyper, som kræver soleksponering og ser sig fri fra konkurrence fra hurtigt voksende og høje planter, træer og buske. For at sikre at områder som disse ikke gror til, kræves der en indsats i form af naturpleje med f.eks. græssende dyr som heste og kvæg og manuelpleje med buskrydder, motorsav, ørnenæb m.m.

Der er for en lille del af fredningen ved at blive udarbejdet en plejeplan.

Link til bekæmpelse af rynket rose

Link til info om plejeplaner

Link til forslag af plejemetoder

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk

Bukkeblad - et eksempel på ønsket lav blomst

Bukkeblad: et eksempel på ønsket lav plante