Naturpleje

Formålet med naturplejen er at bevare det særprægede plante- og dyreliv, som knytter sig til området mellem Jammerbugten og Limfjorden. Naturplejen skal især sikre den lysåbne natur, men den skal også understøtte landskabelige hensyn, således at der skabes eller fastholdes udsigter fra kommunens højeste punkter ud over landskaber og kyststrækninger. Vi giver det høj prioritet, at naturplejen spiller sammen med frilufts- og turistinteresser, jagt- og landbrugsinteresser og biologiske interesser.

Først og fremmest ønsker vi at pleje de arealer, der er beskyttede i henhold til §3 i Naturbeskyttelsesloven - med særligt fokus på de arealer som ligger inden for fredninger, Natura 2000 eller som ejes af kommunen. De fleste naturtyper kræver pleje for, at de bevares i den ønskede tilstand. 

De største trusler mod de sårbare og ofte lyskrævende naturtyper i Danmark er tilgroning og nedfald af kvælstof fra luften. Tilgroningen sker fortrinsvis med nåletræer, birk og ahorn.

Naturtyperne skal plejes forskelligt alt efter om det drejer sig om moser, heder, rigkær, overdrev eller enge. Nogle metoder kan ses beskrevet på Naturstyrelsens hjemmeside.

Har du arealer, hvor du ønsker naturpleje?

Hvis du ejer arealer, som du mener vil være tjent med naturpleje, og arealerne ligger inden for et Natura 2000-område, er du velkommen til at kontakte Vand- og Naturafdelingen. Dine arealer kan måske komme med på kommunens liste over prioriterede, fremtidige naturplejeprojekter.  

Vedrørende støtteordninger til naturplejeprojekter inden for Natura 2000-områder, se nærmere om  på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Natura 2000-områder og fredede arealer

Jammerbugt Kommune har i mange år udført naturpleje i samarbejde med private lodsejere. Kreaturer og får afgræsser i dag mange områder inden for Natura 2000-områder og på fredede arealer, hvorved der er skabt frit udsyn over heder, overdrev, moser og kystområder - områder som ellers var ved at vokse til med træer.

Inden for fredninger har Jammerbugt Kommune ret til at udføre naturpleje på privatejede områder. Retten er givet til kommunerne med Naturbeskyttelsesloven § 52, stk. 3 og bekendtgørelse nr. 1604 af 20/11 2006 om pleje af fredede arealer.

Kommunen udarbejder plejeplaner, som med udgangspunkt i fredningsbestemmelserne angiver, hvordan naturværdierne sikres i områderne. Fredninger er ofte indført, hvor der er særlige karakteristiske landskaber eller sjældne planter og dyr. Plejeplaner i fredede områder godkendes af Fredningsnævnet.  

En plejeplan udarbejdes i dialog med lodsejeren uanset, om den omfatter et område inden for en fredning, et Natura 2000-område eller et §3-beskyttet område.

De offentliggjorte plejeplaner fremgår til højre på siden.

Kontakt Naturpleje

Vækst- og Udviklingsforvaltningen 
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000