Lien - naturplejeprojekter

Lien er Danmarks længste kystskrænt, der strækker sig mellem Slette Strand og Fosdalen. Lien er i de senere år blevet ryddet for trævegetation i etaper, og kvæg græsser nu mange steder på de stejle skrænter. En række flotte udsigter er blevet skabt i tæt samarbejde mellem kommunen og lodsejerne. Lien er både udpeget som Natura 2000-område og omfattet af en fredning.

Naturpleje

Naturpleje på Lien indebærer, at skrænten på udvalgte områder ryddes for nåletræer og nogle typer af løvtræer. Dette gøres for at sikre lysåbne forhold, således at overdrevsvegetationen får mulighed for komme tilbage på skrænten.

For at sikre at områderne ikke springer i skov igen, hegnes områderne og de afgræsses med Galloway og Dexter kvæg.

Når et område ryddes for træer og lige efter, kan det godt se voldsomt ud. For det første fordi landskabet ændrer tydeligt karakter, men også fordi området efterlades goldt og uden vegetation. Men allerede i løbet af foråret og sommeren begynder vegetationen at vokse frem. Vi har allerede set forekomster af kodriver, men desværre får også arter som brændenælder og brombær mulighed for at indfinde sig på skrænterne. Kvæget er derfor en vigtig brik i at holde træer, buske og nælder nede. Vi forventer, at der er etableret plantedække i løbet af et til to år efter rydning, men der vil gå 5-10 år, før vegetationen når, det ønskede.

Video fra rydningsprojekterne på Lien 2011-2018

Kort over projektarealer på Lien

Langdal - Rigkilde, Vestkystvejen 44, Lien - Hegning og afgræsning
Projektområdet på 6,9 ha er beliggende i bunden af Langdal syd for Vestkystvejen. Der er tale om en stærkt kuperet erosions kløft karakteriseret ved en mosaik af naturtyper, rigkær, kildevæld, kalkoverdrev, surt overdrev, tør hede og enekrat. Området, som er stærkt tilgroet, ryddes for uønsket opvækst af træer og buske, og rigkær og kildevæld ryddes for pilekrat. For at forhindre at det ryddede areal gror til, er det nødvendigt at hegne tilstødende arealer for at sikre en hensigtsmæssig drift ved afgræsning med kvæg.

Purpurgøgeurt på LienRydning Vestkystvejen 44

Grønhøjvej, Lien - Hegning og afgræsning
Projektområdet på 4 ha omfatter en stejl skrænt med kildevæld og overdrev. Området har tidligere været afgræsset og har derfor høj naturværdi. Arealet har ikke været afgræsset de seneste ca. 10 år grundet ejerskifte. For at forhindre at det ryddede areal gror til, er det nødvendigt at hegne arealet for at sikre en hensigtsmæssig drift ved afgræsning med kvæg og periodevis med får. Der skal derfor hegnes med min. 4 strømførende tråde. Der er ældre hegn, som skal erstattes af nyt. Der er udpeget områder til rydning, men ejer ønsker i samarbejde med Jammerbugt Kommune at afvente om afgræsning alene kan mindske tilgroning.

På siden "Offentliggørelse af naturplejeprojekter" er der en samlet oversigt over igangværende og afsluttede projekter inden for kommunens Natura 2000 områder, herunder på Lien.

Værd at vide:

Der er gode vandremuligheder på Lien.

Lien er udpeget til Natura 2000-område.

Kontakt Naturpleje

Vækst- og Udviklingsforvaltningen 
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne