Fjern forhindringerne - naturplejeprojekt

Naturpleje forudsætter et udstrakt samarbejde mellem kommune, lodsejere, entreprenører, dyreholdere m.fl. både om finansiering og gennemførelse af naturplejen. Det er et arbejde, som kan besværliggøres af mange typer af forhindringer.

Formål

Formålet med projektet "Fjern forhindringerne" er at understøtte og lette arbejdet med at få finansieret og gennemført helhedsorienteret naturpleje i kommunens Natura-2000 områder. Projektet skal desuden understøtte vidensdeling og øge lodsejeres, dyreholderes og myndigheders kendskab til hinanden.

Aktiviteter

Projektet gennemførtes i 2014 med følgende aktiviteter:

1. Etablering af erfagruppe/naturplejenetværk af naturplejere
2. Fjernelse af fysiske barrierer for hensigtsmæssig naturpleje (gamle hegn).
3. Indsendelse af ansøgninger om rydning og hegning
4. Informationsmateriale om støttemuligheder til lodsejere og dyreholdere

Et nystiftet naturplejenetværk

Efter et velbesøgt informationsmøde i marts blev der indkaldt til stiftende generalforsamling Grundlovsdag 2014. En bestyrelse en nu valgt og "Naturplejeforeningen for Jammerbugt Kommune" er etableret.

Materiale om foreningen kan findes via nedenstående links:

Naturplejeforeningens hjemmeside

Interesserede dyreholdere og lodsejere kan fortsat henvende sig til Peter Brinkmann Kristensen (51945879) eller Ivan Kristensen, se kontaktoplysninger til højre.

Tilsvarende kan lodsejere, som ønsker naturpleje på deres arealer kontakte os for at høre om mulighederne for at få ryddet/hegnet deres arealer. Det forudsætter at arealerne ligger i Natura 2000-område, og at der kan skaffes midler fra Naturerhvervsstyrelse.

Fjern forhindringerne er støttet af landdistriktsprogrammet under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og af EU, jf. Kommissionens hjemmeside om tilskud efter Rådets Forordning nr. 1698/2005.

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne