Fårup Klitbakker

Succesfuld bekæmpelse af tilgroet klit. Læs om erfaringerne fra Fårup Klitbakker, hvor er brugt 25.000 kr. på at rydde ca. 4,5 ha klitfredet hedeområde, som før var fuldstændig tilgroet med bjergfyr. Pengene er henholdsvis gået til forplejning med et par stykker smørrebrød og øl/vand til de frivillige grundejere, der har fældet og slæbt træet ud til bilfast vej samt til bortkørsel af kvas.

Resultatet af 3 års frivilligt arbejde med 4 arbejdsdage om året viser sig at være en succeshistorie – både for naturen, men også for det sociale fællesskab. Den første lørdag i 2013 var der mødt 50 personer op og de øvrige dage har der været ca. 25.

Det er et fantastisk syn og et bekræftende møde med formand for grundejerforeningen, Jørgen Koch og formanden for foreningens naturplejeudvalg, Marianne Würtz og hendes mand, Gordon Blair, der venter mig først i juli 2013. Jørgen Koch har været i området siden 1972 og er foruden Marianne Würtz en af de drivende kræfter i grundejerforeningens naturplejeudvalg.

Grundejerforeningen, Fårup Klitbakker, beliggende ca. 5 km. vest for Saltum, er på ca. 50 ha og huser 174 grundejere. Området er karakteristisk ved, at der er store klitfredede arealer imellem byggefelterne. Disse arealer udgør ca. 10 ha. af det samlede areal for grundejerforeningen. Disse arealer er såkaldte friarealer, som alle grundejerne er fælles om.

I 2009 rettede grundejerforeningen kontakt til Jammerbugt Kommune med ønske om at lave natur-naturpleje på ca. 5 ha af friarealerne, som var under stærk tilgroning af bjergfyr og sitkagran. Alle arealerne var registret som beskyttet hede jf. Naturbeskyttelseslovens §3. Kommunens naturpleje-ansvarlige besigtigede arealerne og kom med en anbefaling og nogle retningslinjer til, hvordan plejen burde udføres.

I 2011 rettede grundejerforeningen igen henvendelse til kommunen og meddelte, at man nu havde besluttet at sætte aktiviteten i gang med at rydde nåletræer. Grundejerforeningen ville selv forestå opgaven med manuel rydning. 

I 2013 var rydningen gennemført, og der kom også brænde ud af anstrengelserne.

Grundejerforeningen har tegnet en forsikring, så alle frivillige var dækket jf. regler om forsikring i Arbejdsskadeloven. Jørgen Koch oplyser, at forsikringen koster ca. 15 kr. pr. mand.

Der er uden tvivl andre grundejerforeninger, der har samme ønske om at genskabe fællesarealer til lysåbne områder, hvor man kan færdes og nyde den smukke flora og sommerfugle, som har behov for lys.

Mange af Jammerbugt Kommunes sommerhusområder er beliggende i fredede områder bl.a. Ferbæk udstykningen i Rødhus fredningen. Her har grundejerforeningen, Ferbæk Ejerlaug selv, som Fårup Klitbakker, ryddet store fælles arealer, der var tilgroet med bl.a. bjergfyr og sitkagran. Modsat Fårup Klitbakker er Ferbæk dog beliggende i et tinglyst fredet område og derfor er der mulighed for at få gennemført en kommunal plejeplan, der sikrer, at områdets naturarealer plejes med kommunale midler.

Kommunen giver dog gerne råd og vejledning til naturpleje på områder, der ikke er beliggende i fredninger. I sommeren 2014 planlægger Fårup Klit grundejerforening en naturvandring på deres fællesarealer, hvor kommunen stiller op med gode råd om naturpleje og vejledning om områdets flora.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk