Attrup Strandenge, Gjøl Strandenge og Fruensholm

Der er siden 2013 udført naturpleje på Attrup Strandenge, Gjøl Strandenge og på øen Fruensholm i Limfjorden. Området er truet af tilgroning, og der gennemføres derfor i samarbejde med lodsejere og dyreholdere i området en række rydnings- og hegningsprojekter, så strandengene ved hjælp kreaturer eller får kan holdes fri af trævegetation og tagrør.

De igangværende eller afsluttede naturplejeprojekter på Attrup, Gjøl og Fruensholm fremgår af nedenstående 2 kort og af link til alle projekter i kommunens Natura 2000 områder.

 Attrup Kort Kort Gjoel

Kontakt Naturpleje

Vækst- og Udviklingsforvaltningen 
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk