Strandtudse – en fokusart i Jammerbugt Kommune

Strandtudsen (Bufo calamita), der primært er tilknyttet de dynamiske klit- og strandengsområder langs vores kyster, er blandt Danmarks sjældne padder, og den er gennem årtier gået meget stærkt tilbage på grund af bl.a. mangel på egnede ynglesteder. Den samlede danske bestand er i dag formentlig omkring 25.000 kønsmodne dyr, hvilket er meget lavt i forhold til den historiske udbredelse i landet.

Flest strandtudser findes der nu langs den jyske vestkyst og omkring Limfjordens strandenge. I Jammerbugt Kommune er der spredte forekomster af strandtudse langs vestkysten mellem Bulbjerg og Blokhus og omkring Limfjordsstrandengene ved Gjøl, Ulvedybet, det østlige af Vejlerne og formentlig ved Attrup.

Strandtudsen har historisk været tæt knyttet til kystområder med udpræget naturlig dynamik og forstyrrelser. Den er afhængig af arealer med lavt gennemtrængeligt plantedække som fourageringsområde og lavvande varme temporære vandsamlinger som yngleområder. I takt med en tiltagende begrænsning, ved etablering af diger og sandflugtsbekæmpelse, af de naturlige dynamiske processer langs vores kyster er disse lokaliteter blevet stadig færre. Dette gør sig også gældende i Jammerbugt Kommune. Derfor har Jammerbugt Kommune særligt fokus på strandtudse ved forvaltning af klit og strandengsarealer.

Biodiversitetsprojekt for strandtudse i Jammerbugt Kommune

Uden en aktiv indsats for at forbedre levesteder, og særligt yngleforhold for strandtudsen, er det forventeligt at den samlede bestand fremadrettet vil falde yderligere.
For at vende denne udvikling har Jammerbugt Kommune i 2014 indgået i et demonstrationsprojekt med Naturstyrelsens afdeling for biodiversitet og arter. Formålet har været at forbedre de konkrete yngleforhold for strandtudse i de to vigtige delområder for strandtudse i Jammerbugt Kommune – Kollerup Strand og Grønnestrand samt strandengene ved Attrup. Her er der i efteråret 2014 etableret forbedrede yngleforhold for strandtudse ved rydning og etablering af ekstensiv afgræsning af tilgroede klitlavninger med temporære vandsamlinger, der har stort potentiale som nye yngleområder. Yderligere er der anlagt paddeskrab, på strategisk vigtige lokaliteter, for at stabilisere lokale yngle-populationer og skabe spredningsmuligheder for disse populationer.

Erfaringer fra projektet og generelle forhold relateret til biologi og forvaltning af strandtudse er samlet i en publikation målrettet særligt natur- og arealforvaltere, men også lodsejere og dyreholdere der har interesse for forvaltning af lokale strandtudsepopulationer. Populationen indeholder beskrivelser og anbefalinger i forhold til en række konkrete forvaltningstiltag for strandtudse, og kan ses som et supplement til den nært forestående nationale handlingsplan for strandtudse.

Se publikation: Strandtudse – biologi og forvaltning

Mere information om strandtudse:

Naturstyrelsen om bilag IV-arter

Naturstyrelsens artsleksikon

Strandtudseskrab1

Rydning af klitlavning ved Grønnestrand

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Allan Eskesen
Tlf. direkte: 72 57 72 03
als@jammerbugt.dk

 

Paddeskrab

Paddeskrab er lavvandede vandhuller, som er etableret på strategisk vigtige lokaliteter for at stabilisere lokale ynglepopulationer og skabe spredningsmuligheder for strandtudser

Strandtudse-unger ©NatureEyes/Kim Aaen