Fakta om rigkær

Hvad er et rigkær og hvorfor er det særligt? Rigkær er betegnelsen for et særligt artsrigt plantesamfund på fugtig bund. Et rigkær i god naturtilstand kan have over 100 plantearter inden for et lille område.

Rigkær er levested for flere sjældne og fredet planter som f.eks. gøgeurter; hertil kommer en lang række insekter bl.a. flere dagsommerfugle, der er tilknyttet og afhængig af rigkærenes plantesamfund.

Rigkær forekommer kun, hvor der er kalkholdigt rent grundvand nær jordoverfladen, og fødes ofte med opsivende trykvand eller vældvand fra kilder.

Rigkær kan findes i flere landskabstyper som ådale, skrænter og klitlavninger.

Rigkær er et lysåbent plantesamfund ofte med mange tuer, som er afhængig af drift i form af slæt eller afgræsning for ikke at gro til med tagrør og pilekrat, som skygger de mindre græsser og blomsterplanter væk.

Rigkær er i dag en forholdsvis sjælden naturtype, ikke bare i Jammerbugt Kommune men også på landsplan og i Europa generelt, grundet historisk opdyrkning og afvanding samt manglende hensigtsmæssig drift.

Life Rigkilde Svenstrup Kær

Folder om projektet

Orkideen sumphullæbe

Orkidéen sumphullæbe

Læs mere om LIFE Rigkilde her