Store Vildmose - LIFE14 NAT/DK/00012

Store Vildmose har sammen med 9 andre højmoser i Danmark modtaget tilsagn om støtte til naturgenopretning. Projektet, som gennemføres i perioden 2015-2021, har modtaget et samlet tilskud på 42 mio. kr. fra EU og den danske stat. Store Vildmose udgør det største sammenhængende højmoseområde i projektet.

Anlægsarbejdet er gået i gang i Aaby Mose i efteråret 2018

Arbejdet med at nedlægge en plastikmembram omkring den sydlige del af Store Vildmose er gået i gang. Arbejdet startede i Aaby Mose i uge 42 og vil fortsætte så lang tid vejret tillader det. Resten af arbejdet vil blive udført i perioder af 2019 og 2020. Der vil i år blive arbejdet langs den østlige kant af Aaby Mose mellem Damvej og Centralgårdsvej. Arbejdet består i at sætte en plastikmembran i kanten og bygge en dæmning til at holde denne. Der vil fra hoveddæmningen komme tværdæmninger ind på mosefladen. Derudover forlægges den eksisterende grøft, udbedres røroverkørsler med mere. Det vil på et tidspunkt blive nødvendigt at lukke Damvej for en kort periode for at lægge et nyt rør under vejen. Der vil blive skiltet herom i god tid. Entreprenøren på arbejdet er HedeDanmark.

Se video om anlægsarbejdet fra november 2018

 

Et af Nordjyllands vigtigste naturområde

Store Vildmose betragtes som et af Nordjyllands vigtigste naturområder med naturværdier af national og international betydning.  

Højmose er en ganske særlig naturtype som er blevet meget sjælden. Til højmosen er knyttet nogle ganske særlige plante- og insektarter som for eksempel multebær, rosmarinlyng, klokkelyng, sphagnum-mosser samt flere arter af de kødædende planter soldug.

Genopretning af naturlig hydrologi og overvågning af udviklingen

Projektet i Store Vildmose forventes at sikre og forbedre eksisterende natur, skabe muligheder for genskabelse af højmose, samt øge værdien af naturområdet for borgere og turister. Naturgenopretningen vil omfatte rydning af træopvækst og lukning af dræn og grøfter, som leder vandet ud af mosen. I projektperioden vil udviklingen i mosen blive overvåget ved vegetationsanalyser og vandstandsmålinger. Tørvemossernes udbredelse og artssammensætning følges sammen med effekten på trægenvæksten.

Projektområdet består af de tilbageværende højmoseområder i Jammerbugt Kommune og svarer med sine 488 ha til næsten hele den del af Natura 2000 området som ligger i Jammerbugt Kommune. Projektet vil ikke have indflydelse på den omgivende landbrugsjord".

"Raised Bogs in Denmark"

Dette projekt er et delområde i en samlet projekt kaldet "Raised Bogs in Denmark", hvor Tønder Kommune er hovedansøger. Der er 7 partnere i projektet og 10 delprojektområder. De øvrige parter i projektet er Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Naturstyrelsen. Projektets samlede økonomi er på ca. 42 millioner kroner og er finansieret af EU's Life + pulje og den danske stat. Projektaktiviter og delrapporter offentliggøres løbende på hovedprojektets hjemmeside.

 

Projektet støttes af EU og Miljø- og Fødevareministeriet

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Marianne Skaarup Lindhardt
Tlf. direkte: 72 57 72 04
msl@jammerbugt.dk