Nørre Skovsgård lavbundsprojekt

Jammerbugt Kommune har i 2017 via et konsulentfirma fået udarbejdet en teknisk forundersøgelse, der skal belyse, om det er muligt at etablere et lavbundsprojekt på de lavtliggende jorde langs Tranum Å og Hovedgrøften ved Nr. Skovsgård. Formålet var at belyse, om det rent teknisk er muligt at gennemføre et projekt, der højner områdets naturværdier og samtidig vil have en væsentlig klimaeffekt ved reduktion af udledningen af drivhusgasser fra de kulstofholdige gamle mosejorde. Jammerbugt Kommune kortlagde i sommeren 2016 naturforholdene i undersøgelsesområdet, og disse registreringer er indgået i den tekniske forundersøgelse af lavbundsprojektet. Lavbundsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020.

Resultater af teknisk forundersøgelse

Den tekniske forundersøgelse blev foretaget i et større område omkring Tranum Å med tilløb, hvor det er afdækket, hvilke muligheder der er for at gennemføre et lavbundsprojekt.

Den tekniske forundersøgelse har vist, at det er muligt at lave et lavbundsprojekt omkring Ejstrup Kærgrøft og Jarmsted Grøft, hvor der arbejdes med genslyngning af vandløb og hævning af vandstanden i området. Dette vil omdanne området fra landbrugsjord til et vådområde med enge og moser og give mulighed for lokale naturoplevelser. Samtidig vil projektet kunne mindske udledningen af drivhusgasser og have en positiv effekt i forhold til klimaet.

Link til Teknisk Forundersøgelse og link til Miljøstyrelsens hjemmeside om tilskud til udtagning af lavbundsjorde.

I forbindelse med den tekniske forundersøgelse har Jammerbugt Kommune udarbejdet en beskrivelse af naturindholdet i projektområdet. Rapporten omfatter en botanisk og strukturel analyse af delområder med eng, mose, og overdrev og vandområder. Link til Nr. Skovsgaard - Beskrivelse af Naturindhold.

Ejendomsmæssig forundersøgelse

Næste skridt i forundersøgelsen er at præsentere projektforslaget for de lodsejere, der skal lægge jord til, hvis det skal gennemføres. I den ejendomsmæssige forundersøgelse vil Jammerbugt Kommune holde møder med den enkelte lodsejer og præsentere projektforslaget. Her vil der også være en nærmere gennemgang af de økonomiske forhold for lodsejer, herunder kompensation eller muligheden for salg eller bytte af jord.

Det er vigtigt at tilføje, at projektet bygger på frivillighed. Det er altså valgfrit, om en lodsejer vil lade sine arealer indgå i et eventuelt kommende lavbundsprojekt, dvs. i en realisering af projektet.

Jammerbugt Kommune vil tage indledende kontakt til de relevante lodsejere i løbet af januar 2018.