Genskabelse af Hellede Sø?

Hellede sø ved Lundergaard mose blev afvandet i 1870. Nu undersøges mulighederne for at genskabe den. Projektet er baseret på frivillig deltagelse af lodsejerne og kan kun gennemføres, hvis lodsejerne er indforstået med projektet og de økonomiske muligheder for kompensation mv. Nedenfor finder du resultaterne af de tekniske forundersøgelser med kortmateriale m.v.

Den historiske Hellede sø ved Lundergaard mose blev afvandet i 1870 for at få græsningsarealer til husdyrene. Før afvanding havde den lavvandede sø en udstrækning på op til 70 ha og var dermed en af de største søer i området. Senere blev også den store omkringliggende højmose Lundergaard mose afvandet og tørven indvundet til Kaas Briketter. I dag er tørven i Lundergaard mose helt væk og arealerne holdes dyrkningssikre ved et større pumpesystem.

Den gamle søbund i Hellede sø benyttes i dag til afgræsning, konventionel landbrugsdrift og dele af arealet ligger brak. Her er der stadigt et stort tørveindhold i den vandlidende fugtige jord. Området har i dag et væsentligt naturindhold og potentiale for bedre naturkvalitet netop på grund af den tørveholdige, sure og forholdsvis næringsfattige jordbund.

Teknisk forundersøgelse

Jammerbugt Kommune har i 2015/2016 i samarbejde med konsulentfirmaet SWECO A/S ved en teknisk forundersøgelse undersøgt mulighederne for en hel eller delvis genskabelse af Hellede sø.

Grundet den omfattende dræning og opdyrkning af den tilstødende Lundergaard mose er det ikke muligt at genskabe en fuldstænding historisk korrekt Hellede sø. Men indenfor et projektareal på ca. 50 ha er det muligt at genskabe en lavvandet sø på størstedelen af den gamle historiske søbund. Søen vil kunne etableres som et lukket hydraulisk system der ikke påvirker tilstødende areal, og grundet den tørveholdige jord vil den forventede kvalitet af søen blive god.

Ved en delvis genskabelse af Hellede sø vil større arealer med særlig tørveholdig lavbundsjorde blive vådlagt. Da nedbrydning af drænet tørvejord afgiver store mængder drivhusgasser til atmosfæren til skade for klimaet, vil en genskabelse af søen have en betragtelig positiv klimaeffekt.

Det forventes at omkostningerne til genskabelse af Hellede sø vil kunne finansieres via en særlig statslig støtteordning netop målrettet naturprojekter der udover at fremme naturkvaliteten har betragtelig positivklimaeffekt ved reduktion af drivhusgasudledningen fra kulstofholdige lavbundsjorde.

Projektområdet er ejet af en lodsejerkreds på 6 private lodsejere samt Jammerbugt Kommune. Hvorvidt projektet kan realiseres vil helt bero på om ejerkredsen er interesseret i at genskabe Hellede sø, og om der kan indgås de nødvendige økonomiske aftaler med ejerne. Dette vil Jammerbugt Kommune søge at afklare i efteråret 2016.

Nedenstående er resultaterne af den tekniske forundersøgelse og projektforslag til genskabelse af Hellede sø, samt konsekvenser ved projektet på natur og landskab mm. Yderligere er en beskrivelse af den historiske Hellede sø og afvandingen heraf fra ”Det tabte land – Nordjylland” ved Keld Hansen (www.dettabteland.dk).

Hellede Sø Forundersøgelse                      

Hellede Sø - natur og planforhold

Hellede Sø - beskrivelse fra Det Tabte Land  

Bilag. Nuværende forhold

Bilag. Projektkort                            

Bilag. Drændybder nuværende

Bilag. Drændybder fremtidige vsp kote 6,0           

Kend processen i et vådområdeprojekt

Folder udarbejdet af landbrugets videnscenter om økonomi og muligheder mm. i et vådområdeprojekt. Mulighederne er overordnet de samme i dette projekt, selvom det er et projekt under den nye ordning "lavbundsprojekter".

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Allan Eskesen
Tlf. direkte: 72 57 72 03
als@jammerbugt.dk

 

Hellede Sø 2016

Klik for at se foto i stort format

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne