Vådområdeprojekt ved Haverslev Mølleå

Jammerbugt Kommune gennemførte i efteråret 2016 et vådområdeprojekt mellem landsbyerne Trekroner, Kirkedal og Haverslev med tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen.

Projektet er afsluttet og der er udbetalt kompensationer til lodsejerne. Der er oversvømmet ca. 10 ha og etableret yderligere ca. 5 ha med infiltrationsområder. Ca. 12 ha omdriftsjord er udtaget. Projektet forventes at kunne nedsætte kvælstofbelastning af Limfjorden med ca. 3,7 tons N pr. år, og at det vil forbedre den økologiske tilstand af Haverslev Mølleå på ca. 1,3 km ved delvis genslyngning og vandløbsrestaurering. Se video og fotos nedenfor.

Materialer om vådområdeprojektet Haverslev Mølleå: 

1. Forundersøgelse. 2. Detailprojekt. 3. Teknisk tegning. 4. VVM-screening. 5. Landzonetilladelse. 6. Link til Limfjordsrådet hjemmeside om projektet

En sti med informationstavler - et såkaldt skolespor - er etableret langs åen

Se folder om skolespor og fotos fra skolesporets indvielse

Video fra projektområdet optaget med drone

Ny sø dannet ved Hødeshøjvej

Ved høj vandstand i åen løber vandet ned i en ny sø ved Hødeshøjvej. Højeste vandstand i søen forventes om vinteren. Et overløb fra den ny sø tilbage til åen ved Hødeshøjvej sikrer vejen mod oversvømmelse. 

Foto 22.06.2018

Luftfoto  af oversvømmet eng ved Hødeshøjvej

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Allan Eskesen
Tlf. direkte: 72 57 72 03
als@jammerbugt.dk

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne