Grønnestrand. Realisering af hydrologiprojekt i Natura 2000

Jammerbugt Kommune har sammen med ejeren A/S Knudemosen i september 2019 gennemført et hydrologiprojekt, der skal forbedre naturgrundlaget på dele af Grønnestrand samt forbedre tilstanden af den østlige Ålevande sø.

Video fra projektets gennemførelse i september 2019

Projektområde

Projektområdet

Indenfor et område på ca. 30 ha (gul markering på kort) er der etableret hydrologiske forbedringer og mere naturlig hydrologi ved opfyld af grøfter, omlagt dele af vandløbet Borgstuerende, etableret fugtige lavninger samt ændret afvandingsforholdene til og fra den østlige Ålevande sø.

Herudover er der konverteret ca. 13,5 ha med karakter af omdriftsareal/vedvarende græs til permanente naturarealer.

Størstedelen af projektområdet er hegnet og afgræsses ved kreaturer, hvilket vil fortsætte efter gennemførsel af de hydrologiske forbedringer.

Handleplan for Natura 2000 område

Projektet er en væsentlig del af implementering af den kommunale handleplan for Natura 2000 område nr. 13 – Svinkløv Klitplantage og Grønnestrand (2016-2021), og yderligere vil projektet medvirke til sikring af god økologisk tilstand for den østlige Ålevande sø omfattet af gældende vandområdeplan (2015-2021).

Forventede effekter:

  • Projektet vil sikre og forbedre naturtilstanden af eksisterende habitatnatur, herunder særligt rigkær (7230) samt fodre udvikling af potentielt ny habitatnatur på eksisterende omdrifts- og græsarealer der konverteres til permanent natur.
  • Projektet vil reducere eksisterende næringsstofbelastning af den østlige Ålevande sø og dermed medvirke til sikring af god økologisk tilstand for denne, samt muligvis fordre en forbedret økologisk tilstand over tid.
  • Mere naturlig hydrologi og ekstensivering af omdriftsarealer vil være positivt for bl.a. bilag IV arterne strandtudse og spidssnudet frø som er forekommende i nærområdet.

For spørgsmål kontakt Biolog Allan Eskesen, Jammerbugt Kommune, als@jammerbugt.dk / 72577203

Detailprojekt

Bilag A Grønnestrand projektkort syd

Bilag B Grønnestrand projektkort vest

Bilag C Grønnestrand projektkort øst

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
Allan Eskesen
Tlf. direkte: 72 57 72 03
als@jammerbugt.dk